Stockholm 15:27
+0,96% Idag
+14,01% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-12-04 08:00:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB presenterar nya finansiella och operationella mål

I samband med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (publ):s ("SBB") kapitalmarknadsdag idag den 4 december presenterar bolaget nya finansiella och operationella mål som antagits av styrelsen. Målen presenteras i syfte att ge kapitalmarknaden en uppdaterad bild av bolagets riktning framåt.


SBB:s nya finansiella mål (tidigare nivåer anges inom parentes nedan):

-          Generera tillväxt i substansvärde per stamaktie, exklusive utdelning på stamaktier, som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 12 procent per år (oförändrat)

-          Belåningsgrad lägre än 55 procent (lägre än 60 procent)

-          Soliditet om minst 35 procent (minst 30 procent)

-          Generera en intjäning från försäljning av byggrätter om i genomsnitt 250 till 400 mkr per år (oförändrat)

-          Säkerställd belåningsgrad lägre än 40 procent (lägre än 55 procent)

-          Räntetäckningsgrad om lägst 2,5 ggr (1,8 ggr)

-          Långsiktigt mål att dela ut 40 procent av det utdelningsgrundande resultatet (inkl. utdelning på preferensaktier) (oförändrat)

SBB:s nya operationella mål:

-          Ett fastighetsbestånd om 40 mdkr till år 2023, med bibehållen investment grade rating

-          Renovering av minst 600 lägenheter per år

Ilija Batljan, VD SBB sammanfattar dagens kapitalmarknadsdag:

"Bolagets mål och strategier grundar sig i ett fokus på samhällsfastigheter, då det är vår kärnverksamhet att förvärva och förvalta denna typ av tillgångar. Utöver samhällsfastigheter fokuserar vi på hyresfastigheter, inom vilket område ambitionen är att öka olika typer av samarbeten framöver."

"SBB är ett aktivt bolag på transaktionsmarknaden, och kommer fortsätta att vara det även framöver för att skapa förutsättningar för tillväxt. Vår styrka grundar sig i att hitta och agera på möjligheter i marknaden där vår långa gemensamma erfarenhet inom dessa tillgångar ger oss konkurrensfördelar gentemot andra."

"Utöver bolagets fokus på transaktioner kommer SBB att skapa värde genom att renovera och optimera det befintliga beståndet samt fokusera på hållbarhet. SBB:s målsättning är att 600 lägenheter ska renoveras per år och att energiförbrukningen i bostäderna ska minska med 30 procent."

"Vi arbetar aktivt för att stärka vår finansiella position och sänka våra finansiella kostnader. Flera åtgärder har redan introducerats och bolagets snittränta har kontinuerligt minskat till nuvarande nivå om 2,49 procent (per 30 september 2018). Innan årsskiftet är SBB:s ambition att ha uppfyllt de krav som ställs på en investment grade rating, vilket borgar för ytterligare sänkta finansieringskostnader över tid."

"SBB har även som ambition att byta handelsplats från First North Premier till Nasdaq Stockholms huvudlista under 2019." avslutar Ilija Batljan.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2018, kl. 08:00 CET.


Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (www.penser.se). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.


Attached html: HTML