Stockholm 17:30
0,00% Idag
-4,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-10 10:21:20

Process för eventuellt listbyte inleds av Ecoclime Group AB

I samband med utvidgningen av bolagets tillväxtstrategi som Ecoclime meddelade tidigare under förmiddagen, har styrelsen beslutat inleda processen om ett eventuellt byte av marknadsplats för bolagets aktier till First North Premier.


Det är främst intresset för bolagets verksamhet från den institutionella finansieringsmarknaden som föranleder ytterligare utvärdering och förberedelser för listbyte. I samband med 2018/2019 års nyemissioner genomfördes flera kontakter med den institutionella finansmarknaden, under dessa fick bolaget tydliga signaler från institutionella investerare om ett listbytes fördelar för såväl strategiutvidgning som möjligheter till partnerskap med investerare och internationalisering.


Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2019.


Ecoclime Group AB är ett miljöteknikföretag för fastighetsmarknaden. Bolaget levererar inomhusklimat med komfortgaranti, cirkulära energisystem för återvinning av värme från spillvatten samt standardisering av data för fastighetsautomation. Energilösningarna baseras på IoT-teknologi som kan integreras med kundernas befintliga energisystem för värme och komfortkyla samt fastighetsautomation. Ecoclime har huvudkontor i Umeå, tillverkning i Vilhelmina samt sälj- och projektledning som utgår från Stockholm och Arvika. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF