Stockholm 17:30
-0,55% Idag
+12,01% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-28 14:35:00

TargetEveryOne AB (publ) - Erbjudandet blev övertecknat till totalt närmare 58 miljoner NOK

TargetEveryOne AB:s spridningserbjudande i samband med paralellnoteringen på Merkur Market blev övertecknat till ett totalt belopp om 57 761 550 NOK, vilket är nästan 8 miljoner NOK mer än Grunderbjudandet om 50 miljoner NOK. Priset per aktie i Erbjudandet uppgick 2,25 NOK.


TARGETEVERYONE AB (PUBL) - ERBJUDANDET BLEV ÖVERTECKNAT TILL TOTALT NÄRMARE 58 MILJONER NOK

TargetEveryOne AB:s spridningserbjudande i samband med paralellnoteringen på Merkur Market blev övertecknat till ett totalt belopp om 57 761 550 NOK, vilket är nästan 8 miljoner NOK mer än Grunderbjudandet om 50 miljoner NOK. Priset per aktie i Erbjudandet uppgick 2,25 NOK.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRUBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

"Jag är glad över att se det stora intresset för TargetEveryOne-aktien hos investerare, inklusive norska intitutionella och privata investerare. En parallellnotering på Merkur Market kommer att stödja TargetEveryOnes strategi och tillväxtplaner, genom att bidra till och ytterligare stärka TargetEveryOnes publika profil och ge större flexibilitet att växa när möjligheter uppkommer", säger CEO Björn Forslund.

Styrelsen har efter anmälningsperiodens utgång beslutat att emittera och tilldela 22 323 305 nya aktier ("Nya Aktier"), vilket tillför Bolaget 50 227 436 NOK före emissionskostnader. Detta innebär att Bolaget efter emissionen kommer att ha totalt 53 154 104 utestående aktier och ett aktiekapital om 106 308 208 SEK. Cirka 65% av aktierna i Erbjudandet tilldelades investerare i det institutionella erbjudandet och cirka 35% till investerare i erbjudanet till allmänheten i Norge.

Därutöver har övertilldelningsfaciliteten utnyttjats fullt ut av Sole Bookrunner så att ytterligare 3 348 495 aktier, motsvararande cirka 15% av antalet Nya Aktier, har tilldelats som en del av erbjudandet. För att täcka denna övertilldelning lånar Sole Bookrunner ett motsvarande antal aktier från XIB Group AS för leverens till investerare.

Handel med aktierna på Merkur Market förväntas påbörjas runt den 11 juni 2018.

Meddelanden om tilldelade aktier och motsvarande belopp som ska betalas av investerare förväntas meddelas till investerare den 28 maj 2018. Investerare som har tillgång till investerartjänster via sin VPS-kontochef kommer att kunna kontrollera antalet aktier som tilldelats dem från ca 12:00 timmar (CET) den 29 maj 2018. Sole Bookrunner kan också kontaktas för information om tilldelningar.

I syfte att täcka övertilldelningarna, har Bolaget beviljat Sole Bookrunner en rätt att, till priset i erbjudandet, teckna högst ett antal nya aktier i Bolaget som motsvarar antalet övertilldelade aktier, vilken kan utnyttjas helt eller delvis inom en 30-dagarsperiod från början av handeln med aktierna på Merkur Market. Ett separat offentliggörande kommer snart att utfärdas av Sole Bookrunner avseende överilldelning och stabiliseringsverksamhet på Merkur Market. I enlighet med övertilldelningsoptionen , kan Bolaget således komma att emittera ytterligare högst 3 348 495 nya aktier till Sole Bookrunner. I sådant fall kommer Bolaget att meddela detta i ett separat pressmeddelande.

Rådgivare

SpareBank 1 Markets AS agerar Sole Bookrunner i samband med Erbjudandet. Sparebank 1 Markets AS är vidare utsedd till certifierad Merkur Market-rådgivare avseende noteringen i enlighet med reglerna för notering på Merkur Market. Advokatfirmaet Grette AS agerar som juridisk rådgivare, avseende norsk rätt, till Bolaget i samband med Erbjudandet.

Stockholm 2018-05-28

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Björn Forslund, VD
+47 484 83 838
bjorn@targeteveryone.com

Denna information är sådan information som TargetEveryone AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 maj 2018 kl 14.35.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
TargetEveryOne Pressrelease 2018-05-28.pdf

Om TargetEveryone

TargetEveryone AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryone kunder och partners i över 80 länder och 40 medarbetare på kontor i Sverige, Norge, Holland, Portugal, Indien och USA.

www.targeteveryone.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550.

Viktigt meddelande

Informationen i detta pressmeddelande är endast till för bakgrundsändamål och gör inte anspråk på att vara fullständig. Ingen förlitan kan, oavsett ändamål, sättas till informationen i detta pressmeddelande eller dess korrekthet, skälighet eller fullständighet.

Sole Bookrunner, något av dess närstående bolag, eller någon av deras respektive styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, rådgivare eller agenter, accepterar inget som helst ansvar för, eller lämnar någon utfästelse eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, om sanningen, korrektheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande (eller om någon information har utelämnats från pressmeddelandet) eller annan information som rör bolaget, dess dotterbolag eller intresseföretag, vare sig det är skriftligt, muntligt eller i visuell eller elektronisk form, och oavsett hur den har tillgängliggjorts, eller för eventuella förluster som uppkommer från något användande av detta pressmeddelande eller innehållet eller på annat sätt uppstår i samband med detta.

Varken detta pressmeddelande eller informationen häri är till för offentliggörande, distribution eller publicering, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till eller från USA (inklusive dess territorier, någon delstat i USA och District of Columbia), Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av de relevanta lagarna i jurisdiktionen. Publiceringen, distributionen eller offentliggörandet av detta pressmeddelande kan begränsas av lag i vissa jurisdiktioner och personer i vars ägo något dokument eller annan information som avses häri ska informera sig om och beakta sådana begränsningar. Underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i sådana jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande varken utgör eller innehåller ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till något erbjudande att köpa eller teckna eventuella värdepapper som avses i detta pressmeddelande till någon person i någon jurisdiktion, inklusive USA, Australien, Kanada, Japan, Hongkong eller Sydafrika eller någon jurisdiktion till vilken eller i vilket sådant erbjudande eller uppmaning är olagligt. De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte varit och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess ändrade lydelse ("U.S. Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med tillämpliga amerikanska delstatliga värdepapperslagar. Bolaget avser inte att registrera några av de värdepapper som avses häri i USA eller att utföra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Erbjudande av de värdepapper som avses i detta pressmeddelande kommer att göras genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är en annons och är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga genomförandeåtgärder i någon medlemsstat, "Prospektdirektivet"). Investerare ska inte teckna sig för några värdepapper som avses i detta pressmeddelande, utom på grundval av uppgifter i det ovannämnda prospektet. Kopior av sådant prospekt kommer efter offentliggörandet att vara tillgängliga på bolagets registrerade adress och, med vissa undantag, på bolagets hemsida.

I annan EES-medlemsstat än Norge som har genomfört Prospektdirektivet, är detta meddelande endast adresserat till och endast riktat till kvalificerade investerare i den Medlemsstaten i enlighet med Prospektdirektivet ("Kvalificerade Investerare"), d.v.s. endast till investerare som kan ta del av erbjudandet utan ett godkänt prospekt i en sådan EES-medlemsstat.

Denna kommunikation distribueras endast till och är endast riktad mot personer i Storbritannien som är Kvalificerade Investerare och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Ordern") eller (ii) High Net Worth Entities, och andra personer till vilka detta tillkännagivande lagligen kan kommuniceras, som omfattas av artikel 49(2) (a)-(d) i Ordern (alla sådana personer tillsammans kallas för "relevanta personer"). Denna kommunikation får inte ligga till grund för åtgärder av personer som inte är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som denna kommunikation hänför sig till är endast tillgängliga för relevanta personer och kommer endast att göras med relevanta personer. Personer som distribuerar detta meddelande måste försäkra sig om att det är lagligt att göra det.

Sole Bookrunner och dess närstående bolag agerar uteslutande för Bolaget och ingen annan i samband med det tilltänkta Erbjudandet. De kommer inte att betrakta någon annan person som sina respektive kunder i förhållande till det tilltänkta Erbjudandet och kommer inte att vara ansvariga i förhållande till någon annan än Bolaget att tillhandahålla skydd till sina respektive kunder eller för att ge råd i förhållande till det tilltänkta Erbjudandet, innehållet i detta pressmeddelande eller någon transaktion, arrangemang eller annat som avses häri.

I samband med det tilltänkta Erbjudandet kan Sole Bookrunner och någon av dess närstående bolag, för sin egen räkning, teckna eller köpa aktier och i den egenskapen även behålla, köpa, sälja, erbjuda att sälja eller på annat sätt handla för egen räkning med sådana aktier och andra värdepapper i Bolaget eller relaterade investeringar i samband med det tilltänkta Erbjudandet eller på annat sätt. Följaktligen bör hänvisningar i ett prospekt, om sådant publiceras, till de aktier som emitteras, erbjuds, tecknas, förvärvas, placeras eller på annat sätt hanteras, läsas som inbegriper eventuella emissioner eller erbjudanden till eller teckning, förvärv, placering eller hantering av Sole Bookrunner och någon av dess närstående bolag som agerar som investerare för egen räkning. Sole Bookrunner har inte för avsikt att meddela omfattningen av sådan investering eller transaktioner annat än i enlighet med legala eller regulatoriska skyldigheter att göra det.

Frågor som diskuteras i detta tillkännagivande kan innehålla framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och kan identifieras med ord som "tror", "siktar på", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan komma", "fortsätter", "bör" och liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser dessa antaganden var rimliga när de gjordes är dessa antaganden naturligen föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, beroenden och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och ligger utanför dess kontroll. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, beroenden och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antytts i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden talar endast per det datum de är gjorda och kan inte åberopas som en vägledning för framtida resultat. Bolaget, Sole Bookrunner och deras respektive närstående bolag avsäger sig uttryckligen alla skyldigheter eller åtaganden att uppdatera, granska eller revidera eventuella framåtblickande uttalanden som ingår i detta pressmeddelande, antingen som en följd av ny information, framtida utveckling eller på annat sätt.

Erbjudandet kan påverkas av en rad omständigheter, såsom marknadsförhållanden, och det finns ingen garanti för att Erbjudandet kommer att fortlöpa och att noteringen kommer att inträffa.

Information, åsikter och framåtblickande uttalanden som ingår i detta pressmeddelande talar endast per dess datum och kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML