Stockholm 17:30
-0,01% Idag
+1,65% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-09-09 15:00:00

Kommuniké årsstämma i Clas Ohlson AB

Clas Ohlson AB höll under lördagen den 9 september 2017 sin årsstämma för verksamhetsåret 2016/17 i Insjön varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 7 augusti 2017 och den fullständiga kallelsen till årsstämman.

Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på Clas Ohlson AB:s hemsida, http://om.clasohlson.com/ (http://om.clasohlson.com/om-oss/bolagsstyrning/arsstamma/arsstamma-2017/).


Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2016/17.

Utdelning
Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning till aktieägarna med 6,25 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen beslutades vara den 12 september 2017. Utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB den 15 september 2017.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016/17. 

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Ros-Marie Grusén, Mathias Haid, Cecilia Marlow, Göran Näsholm och Göran Sundström.

Nyval av Charlotte Strömberg och Anne Thorstvedt Sjöberg till styrelseledamöter. Kenneth Bengtsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman valde revisor Deloitte med Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode (inklusive ersättning för utskottsarbete) skall utgå med totalt 3 412 500 kronor varav 640 000 kronor skall tilldelas ordföranden och 320 000 kronor skall tilldelas var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare fastställde årsstämman att ersättning skall utgå till ledamöterna i revisionsutskottet med 145 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till övrig ledamot i utskottet (för närvarande en ledamot). Slutligen fastställde årsstämman att ersättning till ledamöterna i ersättningsutskottet skall utgå med 125 000 kronor till ordföranden och 62 500 kronor till var och en av övriga tre ledamöterna i utskottet. Arvode utbetalas som lön.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2018)
Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram, ("LTI 2018"). Beslutade ersättningsprinciper inklusive det långsiktiga incitamentsprogrammet, LTI 2018, syftar bl.a. till att kunna attrahera och behålla ledande befattningshavare på ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt. Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram skall föreslås kommande stämmor.

Förvärv och överlåtelser av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om

A. Förvärv av egna aktier i bolaget enligt följande:
 • Förvärv får ske av högst 860 000 aktier av serie B.
 • Aktierna får förvärvas på Nasdaq Stockholm.
 • Förvärv av aktier genom handel på reglerad marknad får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
 • Betalning av aktierna skall erläggas kontant.

Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser (inklusive sociala avgifter) i anledning av föreslaget incitamentsprogram (LTI 2018) och tidigare implementerade incitamentsprogram.

B. Överlåtelse av egna aktier i bolaget enligt följande:
 • Överlåtelse får ske av högst det antal aktier av serie B som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
 • Aktierna får överlåtas på Nasdaq Stockholm.
 • Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
 • Betalning för aktierna skall ske kontant.

Skälet är att bolaget skall ges möjlighet att kontinuerligt anpassa det antal aktier som förvärvats för att säkra förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) inom ramen för LTI 2018 och tidigare implementerade incitamentsprogram.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om

C. Överlåtelse av egna aktier i bolaget enligt följande:
 • Högst 656 000 aktier av serie B får överlåtas.
 • Rätt att erhålla aktier skall tillkomma deltagarna i LTI 2018.
 • Aktier skall kunna förvärvas tidigast den 30 april (avseende aktierätter) respektive den 15 juni 2021 (avseende personaloptioner) och senast den 22 april 2025. Betalning för aktierna skall ske tidigast den 15 juni 2021 och senast den 9 maj 2025.
 • Överlåtelser av aktier enligt aktierätter utställda enligt LTI 2018 kommer att ske vederlagsfritt.
 • Överlåtelser av aktier enligt optioner utställda enligt LTI 2018 kommer att ske till ett pris som motsvarar 100 procent av medeltalet av för var börsdag fastställd volymviktad genomsnittlig betalkurs för bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under en period av 10 börsdagar före förvärvsperiodens i LTI 2018 början.

Överlåtelse av egna aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är ett led i LTI 2018.

Donation till Stiftelsen Clas Ohlson Foundation
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om donation från bolaget om 5 000 000 kronor till Stiftelsen Clas Ohlson Foundation.

Styrelsen för Clas Ohlson AB (publ)

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2017 klockan 15:00.


För mer information kontakta:

Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13


Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget produkter och tjänster för vardagens praktiska små problem i sex länder via över 200 butiker och e-handel. Clas Ohlson har ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, har en omsättning om cirka 8 miljarder kronor och drygt 4 800 anställda. Besök Clas Ohlson på www.clasohlson.com. 


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF