Stockholm 12:31
0,00% Idag
+7,94% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-10-30 09:43:11

Liv ihop expanderar med LSS-gruppbostäder


LIV IHOP EXPANDERAR MED LSS-GRUPPBOSTÄDER

Expansionen inom affärsområdet Boenden fortsätter. Dotterbolaget Bogruppen LSS har genom upphandling tilldelats avtal med Söderköpings kommun att bedriva LSS-gruppbostäder på entreprenad.

Bogruppen LSS bedriver verksamhet inom gruppbostäder för individer i behov av särskilt stöd. Verksamheten bedrivs i dagsläget i Uppsala kommun på entreprenad där bolaget har i uppdrag av kommunen att driva fyra gruppbostäder.

Som ett led att utöka verksamheten deltar bolaget kontinuerligt i kommunala upphandlingar och har nu tilldelats avtal att driva två gruppbostäder i Söderköpings kommun. Totalt omfattas tolv platser. Årlig omsättningstillväxt bedöms uppgå till cirka 9 mkr med en rörelsemarginal om cirka 10 procent. Det totala avtalsvärdet uppgår till cirka 30 mkr.

"Koncernen får genom expansionen nu ett ännu starkare fäste i regionen omkring Norrköping. Med vår samlade kompetens på våra lokalkontor kan vi nu erbjuda ett mycket brett tjänsteutbud inom omsorg, och det stärker oss konkurrensmässigt" säger Nils Stiernstedt, VD.

Stockholm den 30 oktober

För vidare upplysningar
Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)
Tel: 070-550 73 23

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Liv-ihop-expanderar-med-LSS-gruppbostader.pdf

Kort om Livihop
Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning, olika typer av boendestöd samt hemtjänst. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress ca@mangold.se.