Stockholm 17:30
-0,89% Idag
+6,58% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-10 08:00:00

Irisity AB: Delårsrapport första kvartalet 2019

Irisity AB (publ) levererar fortsatt tillväxt och internationell expansion.


VD-kommenterar första kvartalet:

Omsättningen uppgick under perioden till 13,5 MSEK (9,5), varav aktiverat arbete 4,5 MSEK (2,8), rörelseresultatet EBITDA uppgick till -1,5 MSEK (-1,2). Resultatet efter skatt uppgick till -4,5 MSEK

(-2,8). Båda resultatnivåerna följer plan. Bruttomarginalen uppgick till 60,3 procent (64,8).

Affärsområde SaaS (Security as a Service) har under perioden utvecklats väl såväl i Skandinavien som internationellt, bolaget levererar och teknologiutvärderar nu IRIS till närmare 40 bolag i 18 länder. Irisity bibehåller en stark innovationskraft och tar fortsatt investeringar i R&D, organisation samt internationalisering. Likviditeten är tillfredställande och följer plan.

Marcus Bäcklund

Första kvartalet 2019 i sammandrag:
  • Omsättningen uppgick till 13,5 MSEK (9,5), varav aktiverat arbete stod för 4,5 MSEK (2,8).
  • Bruttomarginalen uppgick till 60,3 procent (64,8).
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -1,5 MSEK (-1,2).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4,5 MSEK (-2,8).
  • MRR (Monthly Recurring Revenue) uppgick till 2,1 MSEK (0,1).
  • Bolaget levererar och teknologiutvärderar IRIS till närmare 40 bolag i 18 länder.
  • Den 21 januari förvärvades bolaget Visionists AB.

Rapporten finns tillgänglig på www.irisity.com

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj 2019 kl. 08:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 08:00 CET on 10 May 2019.


Marcus Bäcklund

CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com 


Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar vi såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från passiva till larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden ända ner till endast tio pixlar.

IRIS™ bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder i Skandinavien. Inkluderat skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.

Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar bolaget på ökad innovationstakt samt att expandera SaaS erbjudandet IRIS™ internationellt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM 

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity's SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity's high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to 10 pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia; including schools, overnight monitoring of the elderly in their homes, car parks, critical infrastructure and various types of protective areas.

Irisity act in a turbulent world in which surveillance sentiment has transformed from being questioned as an integrity threat to an obvious safety factor. Through an ambitious growth strategy in one of the world's largest and most rapidly expanding industry sectors, we are investing in new innovation and expanding our IRIS™ SaaS offer internationally.

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North Stockholm, Sweden

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB · +46 8 463 80 00 ·  certifiedadviser@penser.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF