Stockholm 17:30
-1,57% Idag
+18,06% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-22 22:15:00

Bolagsuppdatering


  • En amerikansk domstol har utfärdat en ”temporary restraining order and injunction” mot Matra Petroleum ABs amerikanska dotterbolag som ytterligare begränsar bolagets likviditet och refinansieringsmöjligheter
  • Matra Petroleums styrelse avböjer omval vid årsstämman den 23 maj
  • Matra Petroleum lämnar inte rapport för första kvartalet 2019

En amerikansk domstol har utfärdat en ”temporary restraining order and injunction” mot Matra Petroleum ABs amerikanska dotterbolag som ytterligare begränsar bolagets likviditet och refinansieringsmöjligheter
157th Judicial District Court i Harris County, Texas, USA, har beviljat en ansökan om en ”temporary restraining order and temporary injunction” som ingivits av en av Matra Petroleum USA Incs fordringsägare. Enligt domstolsbeslutet förhindras Matra Petroleum ABs amerikanska dotterbolag* att överlåta tillgångar och att omstrukturera något av Matra Petroleums amerikanska dotterbolag, eller deras tillgångar eller skulder, eller ändra organisationsform eller ägandet i Matra Petroleums amerikanska dotterbolag. Därutöver har domstolen beordrat Matra Petroleums amerikanska dotterbolag att reglera samtliga koncerninterna lån och leverantörsskulder med Matra Petroleum USA Inc.

Domstolsbeslutet förhindrar inte Matra Petroleums amerikanska dotterbolag från att sälja olja och gas som produceras i den dagliga verksamheten eller från att betala sedvanliga löpande rörelsekostnader.

Matra Petroleum utvärderar konsekvenserna av domstolsbeslutet för koncernens verksamhet, likviditet, finansiering och redovisning samt överväger ett överklagande. Domstolsbeslutet innebär ytterligare ansträngning på koncernens likviditet och refinansieringsalternativ, enligt vad som tidigare redogjorts för vid offentliggörandet den 29 april 2019 av Matra Petroleums årsredovisning för 2018.

Matra Petroleums styrelse avböjer omval vid årsstämman den 23 maj
Styrelsen har inte mottagit något förslag från aktieägare avseende omval eller nyval till styrelse inför bolagsstämman den 23 maj 2019. Samtliga nuvarande styrelseledamöter har avböjt omval. Aktieägare med 56% av rösterna har meddelat att man utvärderar den nuvarande situationen och alternativ.

Matra Petroleum lämnar inte rapport för första kvartalet 2019
Mot ovanstående bakgrund kommer Matra inte avge rapport för första kvartalet 2019. Matra har tidigare kommunicerat att rapporten för första kvartalet 2019 skulle lämnas den 23 maj 2019.

* Matra Petroleum USA Inc, Matra Petroleum Oil and Gas LLC, Matra Petroleum Operating LLC och Matra Terra LLC

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, Verkställande direktör Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019 kl. 22:15 CET.

Om Matra Petroleum
Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger 170 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 18 470 hektar (45 640 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till 22,8 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se, Tel: +46 (0)8 50 30 1550, Email: CA@mangold.se). För mer information, se www.matrapetroleum.com.

Bilaga