Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-21 09:00:00

Wifog avser att genomföra företrädesemission

Styrelsen i Wifog Holding AB (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") har för avsikt att genomföra nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 24 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Garantiåtaganden har erhållits med ett belopp om c:a 16 MSEK. I anledning av detta kommer Bolaget inom kort att kalla till en extra bolagsstämma. Teckningskursen föreslås bli 0,10 kronor per aktie och i anledning av detta kommer styrelsen att föreslå att Bolaget minskar aktiekapitalet så att kvotvärdet för Bolagets aktier minskas till 0,05 kronor samt genomför ändringar i bolagsordningen som erfordras för aktiekapitalminskningen och nyemissionen.


WIFOG AVSER ATT GENOMFÖRA FÖRETRÄDESEMISSION

Styrelsen i Wifog Holding AB (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") har för avsikt att genomföra nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 24 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Garantiåtaganden har erhållits med ett belopp om c:a 16 MSEK. I anledning av detta kommer Bolaget inom kort att kalla till en extra bolagsstämma. Teckningskursen föreslås bli 0,10 kronor per aktie och i anledning av detta kommer styrelsen att föreslå att Bolaget minskar aktiekapitalet så att kvotvärdet för Bolagets aktier minskas till 0,05 kronor samt genomför ändringar i bolagsordningen som erfordras för aktiekapitalminskningen och nyemissionen.

Bolaget genomför nyemissionen för att stärka bolagets balansräkning, tillföra rörelsekapital och möjliggöra en marknadssatsning för öka antalet användare i Wifog Mobile.

Inför föreliggande företrädesemission har Bolaget erhållit emissionsgarantier från ett syndikerat garantikonsortium om ca 16 MSEK, vilket innebär att emissionen är garanterad till ca 67 procent.

Föreslagna villkor för nyemissionen (sammandrag)

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller tio teckningsrätter.
 • För varje (1) befintlig aktie erhålls en (10) teckningsrätt. Det krävs (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie.
 • Emissionskursen är 0,10 SEK per aktie.
 • Nyemissionen omfattar högst 240 457 630 aktier. Aktiekapitalet kan högst ökas med 12 022 882,50 kr. Vid fullteckning medför det en utspädningseffekt om c:a 90 %.
 • De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats i avstämningsregistret.

Preliminär tidsplan

 • Extra bolagsstämma: 22 mars 2018
 • Avstämningsdag: 29 mars 2018
 • IM offentliggörs: 3 april 2018
 • Handel med teckningsrätter: 2018-04-05 -- 2018-04-18 
 • Teckningsperiod: 2018-04-05 -- 2018-04-20
 • Utfallet i emissionen offentliggörs: 24 april 2018
 • Likviddag: 27 april 2018

Stockholm 2018-02-21

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Håkansson, VD Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com.

Denna information är sådan information Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2018 kl 09:00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Wifog Pressrelease 2018-02-21.pdf

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att skapa konsumentnytta och konsumentvärde i vardagliga aktiviteter online. Bolaget rymmer Wifog Mobile som är en mobiltjänst som köper kapacitet i 3s nät, en lojalitets- och aktivitetsplattform samt en B2B enhet som erbjuder en portfölj av digitala lojalitets- och konsumenttjänster åt företag, organisationer och verksamheter, i och utanför Sverige. Tjänsteportföljen inbegriper lösningar för online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar dig med poäng som du kan använda för att betala dina räkningar. Du hittar även unika erbjudanden, rabatter och bonusar, skräddarsydda för din personlighet och dina behov när du shoppar online.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se.
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML