Stockholm 10:18
0,00% Idag
-2,87% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-28 08:30:00

Pallas Group AB: Bokslutskommuniké för 2018 och kvartalsrapport 4 gällande perioden oktober-december.


  •  EBITDA för perioden uppgick till 9,9 Mkr (14,2 Mkr).
  •  Rörelseresultatet för perioden uppgick till 2,8 Mkr (7,4 Mkr).
  •  Resultat efter skatt uppgick till 0,4 Mkr

+-------------------------+----+----+----+----+
|Resultat i korthet | HELÅR | Q4 |
+-------------------------+----+----+----+----+
|Mkr |2018|2017|2018|2017|
+-------------------------+----+----+----+----+
|Nettoomsättning, Mkr |30,5|42,5|6,4 |9,7 |
+-------------------------+----+----+----+----+
|EBITDA |9,9 |14,2|2,2 |3,6 |
+-------------------------+----+----+----+----+
|Rörelseresultat, Mkr |2,8 |7,4 |1,2 |1,8 |
+-------------------------+----+----+----+----+
|Resultat efter |1,2 |4,6 |1,3 |1,1 |
|finansiella poster, Mkr | | | | |
+-------------------------+----+----+----+----+
|Resultat efter skatt, Mkr|0,4 |4,2 |0,5 |0,9 |
+-------------------------+----+----+----+----+
|Resultat per aktie, |0,02|0,24|0,03|0,05|
|kronor | | | | |
+-------------------------+----+----+----+----+
|Rörelsemarginal, % |9,2 |17,4|19,4|18,6|
+-------------------------+----+----+----+----+
|Soliditet, exkl. |23,4|21,6|23,4|21,6|
|minoritet, % | | | | |
+-------------------------+----+----+----+----+

Rapporten i sin helhet finns att ladda ned från bolagets hemsida samt är bifogad i detta PM.

Perioden Januari 2018 - December 2018

Omsättningen under perioden uppgick till 30,5 Mkr (42,5 Mkr). Minskningen i resultat samt omsättning beror på lägre intjäning per dygn i de sysselsättningsavtal för fartygen som bolaget ingick efter att avtalen med Smart Energy löpt ut. Marknaden har varit sämre under andra halvan av 2018 vilket resulterade i att intjäningen blev lägre än första halvan av 2018. Ledningen bedömer att det finns rimlig chans att marknaden förbättras under våren 2019 och att intjäningen kan höjas igen när avtalen skall förhandlas om.

Sysselsättningsgraden för MT Pallas har varit god och utan större driftsavbrott. MT Pallas Glory har haft större behov av underhåll är beräknat samt flertalet oförutsedda incidenter som belastat resultatet med ca 2Mkrunder perioden.

Koncernens EBITDA uppgick till 9,9 Mkr (14,2 Mkr) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,2 Mkr (4,6 Mkr).

Väsentliga händelser under och efter perioden
  • Båda fartygen har ingått nya sysselsättningsavtal med Bunker One respektive Unioil Supply efter att avtalen med Smart Energy löpt ut.  

  • Bolaget har ingått nya låneavtal med dess långivande bank för fartygskrediterna. Låneavtalen löper nu till och med 2023-06-30. Se även PM daterat 5 Juli 2018.  

Denna information är sådan information som Pallas Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl.08:30 CET.

…………………………………………………………………………………….

För ytterligare information kontakta Styrelseordförande Fredrik Johansson

Tel: 031-135028   fredrik.johansson@pallasgroup.se

Pallas Group AB (publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två tankfartyg. Bolaget listades på Nasdaq First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Pallas Group AB ingår i Smart Energy koncernen som är noterat på NGM Nordic.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, Tel.nr: 08-503 01 550
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF