Stockholm 17:30
+0,72% Idag
+5,28% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-04-27 08:36:24

HOUSE OF FRIENDS - DET FÖRSTA KVARTALET 2017


  • Omsättningen för perioden uppgick till 22,1 (19,2) MSEK, vilket innebär en tillväxt med 15,1 %.

  • Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 0,3 (0,3) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 1,5 %

  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,2 (-0,2) MSEK

  • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) SEK.

  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -0,7 (0,2) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till 0,0 (-7,6) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,5 (-5,0) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -0,5 (10,9) MSEK. Likvida medel uppgår till 2,1 (3,8) MSEK.

  • Den 14 februari förvärvades filmproduktionsbolaget Bell & Light AB, ett bolag som koncernen tidigare samarbetat med vid ett flertal tillfällen, med framgångsrikt resultat. Förvärvet är en del i genomförandet av koncernens strategi där rörlig media är identifierat som ett viktigt tillväxtspår och ett område för fortsatta investeringar. Förvärvet genomförs i två steg; i det första förvärvas 50 % av aktierna plus en option att år 2018 förvärva resterande 50 %. Se under rubriken Investeringar i Verksamhetsberättelsen i denna kvartalsrapport för en redogörelse för förvärvsanalysen.

(siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år, jämförelsesiffrorna är justerade för avvecklad verksamhet)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Magnus Widgren, koncernchef HofF

Tel: 070-877 02 82, E-post: magnus.widgren@houseoffriends.se 

Mikael Behm, CFO HofF

Tel: 070-814 33 35, E-post: mikael.behm@houseoffriends.se 

OM HOUSE OF FRIENDS:

HofF - House of Friends, är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och består av reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights, filmproduktionsbolaget Bell & Light, produktionsbyrån för rörlig media Parapix, den taktiska digitalbyrån True Friends och produktionsbyrån för digital kommunikation Done by Friends. HofF som koncern har funnits i 14 år. Erik Penser Bank är HofFs Certified Adviser.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF