Stockholm 17:30
0,00% Idag
-6,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-08-23 08:30:00

Delårsrapport Q2 2018


ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054
                     
DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018


Omsättningsökning men pressad lönsamhet

 • Segmentet Logistik & IT växer med 25 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år
 • Marknadens förflyttning mot mobilitet och telekom fortsätter men pressar lönsamheten
 • Den totala omsättningen ökar med 6,4 procent i kvartalet
 • Hälften av Electras omsättning är genererad inom e-handel
 • Resultatet inom segmentet Logistik & IT påverkat av utvecklingskostnader av tjänsteportföljen
  med 1,9 MSEK för första halvåret

APRIL – JUNI 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 442,1 (415,6) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,2 (4,4) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,5 (3,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,29 (0,71) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,7 (-10,6) MSEK.

JANUARI – JUNI 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 842,6 (786,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,4 (9,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,4 (7,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,66 (1,48) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,2 (7,0) MSEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 36,05 (35,67) SEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.
                     

FINANSIELL Q2Q21/1-30/61/1-30/6 1/7-2017Helår
UTVECKLING (MSEK) 201820172018201730/6-20182017
       
Nettoomsättning442,1415,6842,6786,41 803,31 747,1
Rörelseresultat2,24,44,49,026,731,3
Resultat efter finansiella poster2,04,84,59,727,432,6
Resultat efter skatt1,63,73,47,721,125,4
Rörelsemarginal (%)0,51,10,51,11,51,8
Soliditet (%) 35,740,735,740,735,733,6
Eget kapital per aktie (SEK)36,0535,6736,0535,6736,0539,06
Resultat per aktie, före utspädning (SEK)0,290,710,661,484,074,89
Resultat per aktie, efter utspädning (SEK)0,300,710,661,484,064,87
Aktier vid periodens utgång
(tusental)
 

5 201
 

5 201
 

5 201
 

5 201
 

5 201
 

5 201
Aktier efter utspädning vid periodens utgång (tusental) 

5 273
 

5 258
 

5 273
 

5 253
 

5 273
 

5 273

 

Verksamhet
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och ska vara en flexibel
logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar.
Electra Gruppen grundades 1949 av familjen
Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin
verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.


Bilaga