Stockholm 17:30
-0,89% Idag
+6,58% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-04 08:36:27

ARC AROMA PURE: FÖRETRÄDESEMISSION 38,5 MLN KRSTOCKHOLM (Direkt) Arc Aroma har beslutat om en företrädesemission på 38,5 miljoner kronor samt föreslår bemyndigande för en övertilldelningsemission om 9,6 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen omfattar cirka 1,6 miljoner B-aktier och för varje aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) B-aktie till kurs 24 kronor.

Syftet är att kapitalisera bolaget inför det, av styrelsen bedömda, stundande kommersiella genombrottet inom ett antal olika affärsområden, stärka organisationen samt finansiera fortsatt internationell expansion. Företrädesemissionen är säkerställd upp till 85 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För att finansiera bolaget fram till dess att emissionslikviden inkommer avser Arc Aroma att ta upp ett brygglån om högst 7,5 miljoner kronor från Erik Penser Bank. Brygglånet jämte upplupen ränta kommer i dess helhet återbetalas i samband med reglering av nettolikviden i samband med Företrädesemissionen.

Styrelsen har även beslutat att föreslå att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad nyemission om högst 400.000 aktier motsvarande en emissionslikvid om 9,6 miljoner kronor.

Med anledning av företrädesemissionen tidigarelägger Arc Aroma publiceringen av delårsrapporten för räkenskapsårets tredje kvartal till den 6 mars 2019.