Stockholm 17:30
0,00% Idag
+1,80% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-07 10:00:00

PolyPlank AB: Start av handel i PolyPlanks Teckningsoption TO 2, samt information om teckning av nya aktier.


Handel med Teckningsoption TO 2

PolyPlanks Teckningsoption serie 2 börjar handlas på beQuoteds OTC-lista. Första dag för handel blir den 15 oktober 2019. Teckningsoptionen kommer att handlas under kortnamnet POLY-TO2, med ISIN-kod SE0011205558. Handelspost är 50 000 stycken teckningsoptioner. Handel beräknas pågå till och med 27 november 2019. Moderaktien handlas fortsatt på Nasdaq First North Growth Market.

För att handla teckningsoptioner i PolyPlank kontaktar du din bank eller annan förvaltare. Banken/förvaltaren kontaktar i sin tur marknadsplatsen, som matchar bankens/förvaltarens order mot andra bankers/förvaltares ordrar. Antingen blir det avslut direkt eller så registreras ordern i väntan på matchande order. Aktuella köp- och säljkurser kommer visas på beQuoted.

Teckning av nya aktier, TO 2

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 november 2019 – 29 november 2019.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,12 kronor per aktie.

Teckning av nya aktier sker med samtidig kontant betalning.

De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Anmälningssedel för teckning av nya aktier finner du på hemsidorna hos PolyPlank AB (publ) https://polyplank.se/ och Hagberg & Aneborn Fondkommission http://hagberganeborn.se/ .

För dig som har en depå kontakta din bank eller annan förvaltare för teckning av nya aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           070 586 92 57

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2019 kl 10:00 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, tel +46 8 408 933 50 är bolagets Certified Adviser, www.hagberganeborn.se 

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Bilaga