Stockholm 11:45
-0,63% Idag
+2,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-06 08:00:00

Irisity AB: Delårsrapport andra kvartalet 2019

Irisity AB (publ) levererar fortsatt tillväxt och internationell expansion.


VD-kommenterar andra kvartalet:

Omsättningen uppgick till 9 MSEK (6,9), det aktiverade arbetet till 4,5 MSEK (5,2). Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -2,4 MSEK (-6,7) och resultatet efter skatt till -5,8 MSEK (-8,1). Båda resultat-nivåerna landar bättre än plan. Soliditeten stärktes till 70,1 procent (44,4). Bruttomarginalen har påverkats negativt av kostnader i samband med piloter och uppgick till 58,1 procent (69,9).

Irisity har under perioden inlett 15 piloter varav 10 avslutats, resterande piloter förväntas avslutas under kommande period. Av de hittills avslutade piloterna har 3 övergått i kommersiellt läge, då resultat från avslutade piloter fallit väl ut, förväntas merparten övergå i kommersiell utrullning.

Bolaget genomför nu kommersiell utrullning för 9 bolag på 8 internationella marknader samt är i avtalsförhandling med två globala säkerhetskoncerner gällande 19 marknader. Under kommande period kommer ytterligare cirka 10 nya piloter att initieras.

Irisity bibehåller en stark innovationskraft och tar fortsatt investeringar i R&D, organisation samt internationalisering. Irisity levererar en komplett högpresterande produktportfölj för en global marknad och möter en fortsatt stark marknadsacceptans. Vi prioriterar nu genomströmning och processer från initial säljkontakt, via teknologiutvärderingspilot till kommersiell utrullning.

Marcus Bäcklund

Andra kvartalet 2019 i sammandrag:
  • Omsättningen uppgick till 9 MSEK (6,9)
  • Aktiverat arbete uppgick till 4,5 MSEK (5,2).
  • Bruttomarginalen uppgick till 58,1 procent (69,9).
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -2,4 MSEK (-6,7).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -5,8 MSEK (-8,1).
  • SaaS intäkten uppgick till 6,6 MSEK
  • MRR vid utgången av kvartalet uppgick till 2,4 MSEK

Rapporten finns tillgänglig på www.irisity.com

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com


Marcus Bäcklund

CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com 


Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 augusti 2019 kl. 08:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 08:00 CET on 6 August 2019.

Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar vi såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från passiva till larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden ända ner till endast tio pixlar.

IRIS™ bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder i Skandinavien. Inkluderat skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.

Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar bolaget på ökad innovationstakt samt att expandera SaaS erbjudandet IRIS™ internationellt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM 

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity's SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity's high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to 10 pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia; including schools, overnight monitoring of the elderly in their homes, car parks, critical infrastructure and various types of protective areas.

Irisity act in a turbulent world in which surveillance sentiment has transformed from being questioned as an integrity threat to an obvious safety factor. Through an ambitious growth strategy in one of the world's largest and most rapidly expanding industry sectors, we are investing in new innovation and expanding our IRIS™ SaaS offer internationally.

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North Stockholm, Sweden

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB · +46 8 463 80 00 ·  certifiedadviser@penser.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF