Stockholm 17:30
-1,14% Today
+0,48% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-28 15:15:19

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017

kvartal 4, 2017

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1 934 Tkr (3 666 Tkr)
 • Bruttovinsten uppgick till 1 107 Tkr (768 Tkr)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -1 659 Tkr (-3 054 Tkr)
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -2 050 Tkr under kvartalet (-3 353 Tkr)
 • En engångsnedskrivning har genomförts av aktier i dotterbolag, 25 Mkr

TOLV månader, 2017

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7 942 Tkr (9 502 Tkr)
 • Bruttovinsten uppgick till 2 821 Tkr (1 396 Tkr)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -9 885 Tkr (-17 331 Tkr)
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -11 303 Tkr under första tolv månaderna (-18 375 Tkr)
 • Under våren 2017 har Wifog Holding AB säkerställt finansiering dels genom aktieägarlån på 6 MSEK som sedermera kvittats mot aktier, och dels med ett marknadskompletterande lån på 2 MSEK från Almi Företagspartner med en löptid på 5 år
 • En emission stängdes i juli på 30 000 000 kr och slutfördes under fjärde kvartalet
 • En finansiering på 3 plus 3 Mkr har upptagits


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017

kvartal 4, 2017

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1 934 Tkr (3 666 Tkr)
 • Bruttovinsten uppgick till 1 107 Tkr (768 Tkr)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -1 659 Tkr (-3 054 Tkr)
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -2 050 Tkr under kvartalet (-3 353 Tkr)
 • En engångsnedskrivning har genomförts av aktier i dotterbolag, 25 Mkr

TOLV månader, 2017

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7 942 Tkr (9 502 Tkr)
 • Bruttovinsten uppgick till 2 821 Tkr (1 396 Tkr)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -9 885 Tkr (-17 331 Tkr)
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -11 303 Tkr under första tolv månaderna (-18 375 Tkr)
 • Under våren 2017 har Wifog Holding AB säkerställt finansiering dels genom aktieägarlån på 6 MSEK som sedermera kvittats mot aktier, och dels med ett marknadskompletterande lån på 2 MSEK från Almi Företagspartner med en löptid på 5 år
 • En emission stängdes i juli på 30 000 000 kr och slutfördes under fjärde kvartalet
 • En finansiering på 3 plus 3 Mkr har upptagits

efter rapportperiodens utgång

 • Styrelsen har kallat till en extra bolagsstämma att genomföras den 22 mars 2018

VD har ordet

Full fart framåt - nya lanseringar, fler användare och sista stegen mot finansiell stabilitet
Under fjärde kvartalet har arbetet gått vidare med att slutföra en omfattande omorganisation som syftar till att kunna öka tillväxten för Wifog Mobile och att få fart på lanseringar av insamlingstjänsten Savey samtidigt som kostnadskontroll och finansiell stabilitet också stått i fokus.

Vi kan glädja oss åt att vi nu lanserat Saveys tjänster för både Barncancerfonden under namnet Givehope.se och för Actionaid under namnet Actionknappen.se.

Marknaden för tjänsterna som Savey tillhandahåller är väldigt lovande och drivs med tre tydliga, starka och samverkande förutsättningar: e-handeln som i stort ökade med 17% förra året bedöms fortsätta öka, andelen prestationsbaserad marknadsföring - populärt kallad cashback - ökar och bedöms fortsätta, slutligen och kanske viktigast viljan och engagemanget hos privatpersoner att hjälpa till med välgörenhet och ge stöd för utsatta och sjuka ökar.

Det är extremt inspirerande för oss att få vara med att driva en ny och positiv utveckling och extra glädjande att intresset för våra tjänster verkar vara stort bland alla välgörenhetsorganisationer både i Sverige och på närliggande marknader. Här ser vi möjligheter till stor och stadig tillväxt över lång tid.

Vi kan nu även notera tillväxt för vår mobilverksamhet Wifog Mobile. Tydligast resultat av våra ansträngningar kan vi se efter rapportperiodens utgång, men det är frukter av långsiktigt och konsekvent arbete och det fokus vår nya organisationsstruktur givit. Användarbasen växer nu organiskt och under 2018 kommer ansträngningar och investeringar göras inom marknadsbearbetning och partnersamarbeten.

Vi noterar att ARPU (genomsnittlig intjäning per användare) stiger bland annat som en följd av positiva marknadsförutsättningar för digital- och särskilt mobil reklam och marknadsundersökningar. Den totala reklamkakan förflyttas från traditionella media till mobila och digitala kanaler.

Potentialen för att ytterligare driva intäkter uppåt är annars stor inom e-handel där Wifog Mobiles kunder ännu inte utnyttjat möjligheterna att belönas för sin e-handel så mycket. En serie aktiviteter för att förbättra den saken är planerade under våren.

Även för Wifog Technology, den tredje av våra verksamhetsgrenar, som främst tillhandahåller lösningar och teknik för lojaliserande och engagerande aktiviteter för mobiloperatörer, kan vi nu se möjligheter framgent. Verksamheten har fått ligga på is till förmån för vår mobilverksamhet och för Savey, men nu har vi återupptagit dialogen med en aktör och är förvissade om att fler kan följa.

Under året som gått liksom under vintern, har styrelsen och ledningen arbetat med att lösa bolagets utsatta finansiella läge.

Under 2017 har vi sett en vikande användartrend som tillsammans med en lite svagare annonsförsäljning slagit mot intäkterna när vi istället fokuserat på omorganisation, besparingar och en resultatförbättring. Det nya året har nu visat användartillväxt och starkare annonsmarknad.

Efter ett minst sagt utmanande 2017 så ser 2018 lovande ut.

Bästa hälsningar,

Peter Håkansson, VD Wifog

Kommande rapporter
Delårsrapport januari - mars 2018, 31 maj 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 2018-02-28

Kontakt
För eventuella frågor kring delårsrapporten vänligen kontakta Peter Håkansson, VD.
Wifog Holding AB (publ), Eriksbergsgatan 8A, 2 tr, 114 30 Stockholm
Hemsida: www.wifog.com, e-post: ir@wifog.com

Denna information är sådan information som Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018, kl 15.15 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Wifog Bokslutskommunike 2017.pdf
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML