Stockholm 09:40
-2,53% Idag
-20,46% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-24 15:20:36

A Group Of Retail Assets Sweden AB: Årsstämma i A Group of Retail Assets Sweden AB (publ)


Vid årsstämma den 24 april 2019 i A Group of Retail Assets Sweden AB beslutades bland annat följande:

Årsstämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 0 kr per stamaktie och totalt 20,00 kronor per preferensaktie.

Avstämningsdagar för preferensaktien ska vara;

(i)             fredagen den 28 juni 2019 med beräknad utbetalningsdag onsdagen den 3 juli 2019,

(ii)            måndagen den 30 september 2019 med beräknad utbetalningsdag onsdagen den 3 oktober 2019,

(iii)           måndagen den 30 december 2019 med beräknad utbetalningsdag tisdagen den 7 januari 2020, och

(iv)           tisdagen den 31 mars 2020 med beräknad utbetalningsdag fredagen den 3 april 2020.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om de sittande styrelseledamöterna Rutger Arnhult, Jens Andersson och Annica Pettersson. Rutger Arnhult valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att styrelsens arvode oförändrat ska uppgå till totalt 0 kronor.

Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor. Det antecknades att Ernst & Young AB meddelat att Oskar Wall kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För ytterligare information kontakta:
Jens Andersson, VD, jens.andersson@klovern.se,+46 10 482 70 60

AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB (publ) - är ett fastighetsbolag med fokus på ägande, utveckling och förvaltning av lönsamma fastigheter i centrala lägen i utvalda större och medelstora städer. Med en bred mix av hyresgäster underlättar vi människors vardag och skapar intressanta platser. Vi har idag 13 fastigheter på 9 orter med en sammanlagd yta av 176 800 kvadratmeter till ett sammanlagt värde av 3,4 miljarder kronor. Agora ägs av Klövern AB (publ) genom dess indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB. För mer information www.agoraretail.se
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF