Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-27 14:41:18

COMBIGENE AB (publ): Valberedning

Combigene har utsett valberedning i enlighet med årstämmans beslut 2017.


Årsstämman 2017 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: "Valberedning ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti 2017. Om någon av dessa avstår från att utse representant ska följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tre ledamöter utsetts. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2018. Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största aktieägaren om inte valberedningen beslutar annat."

Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut 2017 bildats. Förutom Arne Ferstad, ordförande i CombiGene ABs styrelse, består valberedning av Lars Thunberg (bolagets största aktieägare), Thorbjörn Wennerholm (representant för bolagets andra största aktieägare Patrik Kazimiersky) och Mérab Kokaia.

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman avseende:
  • Ordförande vid stämman
  • Val av styrelseledamöter
  • Styrelsens ordförande
  • Arvode till styrelsen inklusive ordföranden samt ersättning för utskottsarbete
  • Val av revisor och revisorsarvoden
  • Valberedningens regler

Arne Ferstad, ordförande

Tel: +44 7496 526 142
arne.ferstad@ankor-consultants.com


CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar.

CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF