Stockholm 17:30
-0,40% Idag
+4,44% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-12-19 17:15:38

Uppdatering om verksamheten

Nickel Mountain Resources AB publ. ("NMR" eller "Bolaget") är sedan den 24 maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som är registrerad ägare till 50,18% och innehar en rättighet att förvärva upp till 74% av OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). BNG innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland.


UPPDATERING OM VERKSAMHETEN

Nickel Mountain Resources AB publ. ("NMR" eller "Bolaget") är sedan den 24 maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som är registrerad ägare till 50,18% och innehar en rättighet att förvärva upp till 74% av OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). BNG innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland.

Styrelsen för Bolaget ger härmed en uppdatering om pågående aktiviteter

Förberedelser för tester

I Tomsk har under en tid förberetts för genomförande av tester av åtminstone två intervall i brunn 4, som bedöms ge värdefull information om licensens innehåll och beskaffenhet på dessa djup, strax innan 3 000 meter. När emissionspaketet som kommunicerades i pressmeddelande den 14 november 2017 hade säkerställts inleddes de "fysiska" delarna av dessa förberedelser och för närvarande är det en intensiv aktivitet för att på olika sätt frakta in och preparera den resterande utrustningen och det material som behövs, färdigställa campen för borrteamet med mera. Fältet 71-1 ligger cirka 600 -700 kilometer, beroende på färdsätt, från staden Tomsk där kontoret är beläget. Testerna, som innebär att man borrar upp en cementplugg och sedan perforerar och testar intervall på knappa 3 000 meters djup, bedöms kunna inledas efter nyår.

De senaste testerna gjordes under sommaren 2016 varför delar av utrustningen på fältet inte använts på över ett år. Därför pågår uppstartsarbete avseende viss utrustning och fyra fältmekaniker har sänts till fältet. De har startat upp en ångtruck, en cementtruck och Cooper borriggen och testar systemen på dessa fordon så pneumatik och allt annat fungerar.  

Fältcampen har värmts upp och är i drift, det handlar om 8 trailers som vardera kan husera fem-sex personer.  Vattenenheten för rening av vatten för lägret samt för ångtrucken har installerats. Fältkök och bastu är också i drift. Temperaturen på fältet är för närvarande cirka 
-17 grader Celsius.

För närvarande är det sex personer på fältet: operatör för dieselgenerator, elektriker samt de fyra fältmekanikerna.

För några dagar sedan levererades 2,3 ton utrustning per helikopter, bland annat perforatorer för perforeringar i brunnen.

Kring jul beräknar man att även fyra geofysiker samt sju personer från borrteamet anländer till fältet. Dessa är tänkta att jobba i två skift för att optimera resursanvändningen. Vidare kommer en kock och den ansvarige för fältverksamheten ut.

Testerna syftar till att färdigställa utvärderingen av brunn 4 på licensområde 71-1, vilket möjliggör registrering av officiella reserver, om den planerade nyemissionen inbringar tillräckligt kapital för att genomföra sådan registrering, som i dagsläget bedöms kosta cirka SEK 1 miljon. Informationen från testerna är också viktig för förståelsen av vad fältet innehåller på dessa djup och kan eventuellt ge ytterligare viktig information om fördelningen olja/gas. Positiva resultat ökar värdet på projektet vid en eventuell försäljning, vilket också en officiell registrering av reserver skulle göra. Det är dock svårt att på förhand bedöma vilka exakta resultat man kan förvänta sig. Intervallen har inte testats tidigare.  

Bolaget kommer fortlöpande att uppdatera om aktiviteten på fältet.

Diskussioner avseende försäljning av projektet

Bolaget meddelade den 10 oktober att diskussioner förs med en betydande part angående en eventuell försäljning eller partnerskap kring projektet. En tidplan om cirka två månader överenskoms inom vilken en preliminär due diligenceundersökning samt utvärdering ska genomföras. I och med att mer än två månader har gått vill Bolaget kommentera detta. Dialog och informationsutbyte pågår och Bolaget räknar med att kunna återkomma om denna fråga inom kort. Om det inte är möjligt, beroende på motpartens interna processer, före julhelgerna finns risk att det drar ut till åtminstone mitten av januari.  

IFOX

IFOX Investments AB (publ) ("IFOX"), som för närvarande är huvudägare i Bolaget meddelade nyligen att bolagsstämma i IFOX den 29 december 2017 är föreslagen att besluta om utdelning av 139 503 088 aktier i NMR, med avstämningsdag den 8 januari 2018. Därmed ska de NMR-aktier som ska delas ut ha kommit ägarna i IFOX till handa i god innan Företrädesemissionens genomförande.

IFOX genomförde den 29 november en blockförsäljning av 23 250 515 aktier i NMR i syfte att finansiera verksamheten i IFOX. Då Anders Thorsell är styrelseledamot i NMR och därmed insynsperson i NMR samt VD och styrelseledamot i IFOX och IFOX således räknas som närstående till insynspersonen Anders Thorsell så rapporterades blockförsäljningen till FI som en affär genomförd av en närstående till Anders Thorsell. De avyttrade NMR-aktierna ägdes således av IFOX. När utdelningen till aktieägarna i IFOX har verkställts kommer Anders Thorsell att rapportera denna förändring till FI för närståendepersonen IFOX räkning. 

19 december 2017

Styrelsen

För mer information kontakta Anders Thorsell eller Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.

Anders Thorsell:
Telefon 0707732045
Anders@nickelmountain.se

Johan Sjöberg:
Telefon 0708 341432
Johan.sjoberg@nickelmountain.se

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2017.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Nickel Mountain Pressrelease 2017-12-19.pdf

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck.  Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar. 
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML