Stockholm 17:30
0,00% Idag
-6,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-20 12:00:00

Seafire AB (publ) bokslutskommuniké 2018

Sammanfattning oktober-december
 • Total omsättning uppgick till 22,0 MSEK (6,0 MSEK). Tillväxten var 270% jämfört med samma period 2017. Den organiska tillväxten uppgick till 3%
 • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, före förvärvs- och engångsposter på 3,7 MSEK, uppgick till 0,5 MSEK (-2,5 MSEK)
 • Koncernens rörelseresultat efter av- och nedskrivningar, EBIT, uppgick till -3,9 MSEK (-2,5 MSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,59 SEK (-0,69 SEK)
 • Koncernens soliditet uppgick till 29% (61%)
 • Hedén utsåg ny VD, Jonas Andersson, som tillträdde den 1 januari 2019
 • Linguacom utsåg ny VD, Joakim Simonsson, den 3 december 2018
Sammanfattning januari-december
 • Total omsättning uppgick till 51,6 MSEK (25,0 MSEK) vilket ger en ökning med 107% mot 2017
 • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, före förvärvs- och engångsposter på 3,7 MSEK, uppgick till -1,7 MSEK (-3,5 MSEK)
 • Koncernens rörelseresultat efter av- och nedskrivningar, EBIT, uppgår till -6,3 MSEK (-3,6 MSEK)
 • Resultat per aktie blev -1,35 SEK (-1,36 SEK)
 • Koncernens soliditet uppgick 29% (61%)
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Den 2 januari 2019 förvärvades samtliga aktier i Åkerstedts Verkstads AB
 • En riktad emission om 2 MSEK genomfördes den 16 januari 2019
 • Followit Sweden AB ingick ett strategiskt samarbetsavtal med WeHunt Nordic AB den 30 januari 2019
 • En riktad emission om 7,1 MSEK genomfördes den 18 februari 2019. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning för att finansiera Koncernens tillväxt. Emissionskursen har bestämts utifrån senaste emissionen i januari 2019 samt marknadens prissättning av aktien vilket ger en rabatt på ca 9% mot nuvarande aktiekurs.

VD kommentar

Seafire lämnar ett händelserikt 2018 med positivt EBITDA före engångsposter under andra halvåret bakom sig och inleder 2019 i god takt att utveckla koncernen med förvärvet av Åkerstedts och strategiskt samarbetsavtal för Followit.

Vi är stolta över att ha förvärvat Åkerstedts Verkstads i början av 2019. Bolaget har en bra position på svenska marknaden för industrifläktar och visat på god tillväxt med ökad lönsamhet. Bolaget omsätter ca 30 MSEK och med en EBITDA marginal på ca 25% under 2018. Marknadstrenden är positiv med ökade krav på effektivitet och specialisering som drivkrafter för att kunderna i ökad utsträckning ska outsourca egen produktion av fläktar till en aktör som Åkerstedts. Vi är även glada att säljarna, familjen Åkerstedts, väljer att vara med på resan att utveckla Seafire och genom att bli en av de större aktieägarna i Seafire.

Deal flow har fortsatt varit starkt under 2018. Antalet potentiella förvärvsobjekt i segmentet 30 - 100 MSEK är fortsatt på god nivå och med god kvalitet som möter våra investeringskriterier. Vi har utvärderat och varit med i ett antal förvärvs-processer och ser en god möjlighet att nå målet om att genomföra 2 till 3 förvärv per år.

Under sista kvartalet genomfördes ett antal operativa förändringar med ny VD i både Linguacom och Hedén samt effektiviseringar genom uppsägningar av personal, framför allt i Followit, för att få rätt ledarskap och struktur på bemanningen för framtida driften av bolagen. Utvecklingen av det operativa resultatet före engångsposter följer föregående kvartal med ett positivt resultat under kvartal 4 2018. Avvikande är Followit som haft minskade intäkter. Kraftfulla åtgärder har tagits för att öka omsättningen och minska kostnaderna för att nå lönsamhet.

Seafire är ännu i begynnelsen av sin utveckling och med förvärvet av Åkerstedts når vi en milstolpe med en omsättning på över 100 MSEK proforma och positiv operativ rörelsevinst. Vi jobbar aktivt med vår decentraliserade driftsmodell för att uppnå försäljnings- och lönsamhetstillväxt i dotterbolagen samtidigt som vi förvärvar fler bolag som tillsammans driver värdetillväxten för aktieägarna!

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59

Peter Friberg, ekonomichef, peter.friberg@seafireab.com,tel. +46 76 175 10 10

Denna information är sådan som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019, kl. 12:00.

Kort om Seafire 

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fyra bolag och en omsättning på över 100 msek proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Augment Partners AB, tel +46 8-505 651 72 eller +46 72-858 97 69, är Seafire AB (publ):s Mentor.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF