Stockholm 09:18
-0,01% Idag
-2,94% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-20 08:30:00

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018


- Jag är väldigt glad att Convendum väljer Glashuset. Konceptet är ett starkt komplement till vårt utbud av moderna kontorslösningar. Just nu sker det mycket i Slussenområdet och jag ser Convendums etablering som ett kvitto på platsens attraktivitet, kommenterar vd Annica Ånäs.
  • Nettoomsättningen ökade till 656 mkr (591) varav hyresintäkter ökade till 601 mkr (567). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 3,9 procent.

  • Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (94), inklusive projektfastigheter.

  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 409 mkr (384), en ökning med 6,4 procent. Ökningen beror främst på nyuthyrningar, omförhandlingar, lägre fastighetskostnader och effekten av förvärvade fastigheter. Överskottsgraden är oförändrad 68 procent (68).

  • Resultat före värdeförändringar ökade till 309 mkr (274).

  • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 499 mkr (444) och förklaras främst av marknadens sänkta avkastningskrav och ökade hyresnivåer. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -2 mkr (35).

  • Periodens resultat uppgick till 618 mkr (622), vilket motsvarar 4,64 kr/aktie (4,67).

  • Investeringar i egna fastigheter ökade till 364 mkr (351).

  • Prognosen för 2018 uppgår till 1 200 mkr för resultat före värdeförändringar. Resultatet efter skatt bedöms uppgå till 1 315 mkr, motsvararande 9,87 kr/ aktie.

Nacka, 2018-04-20
Atrium Ljungberg AB (publ)


För mer information kontakta:

Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg, 070-341 53 37
annica.anas@atriumljungberg.se

Martin Lindqvist, cfo Atrium Ljungberg, 070-927 60 09
martin.lindqvist@atriumljungberg.se
Denna informationen är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2018 kl. 08.30 CET.


Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 41 miljarder kronor. Våra handelsplatser har 60 miljoner besökare per år och i våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 14 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF