Stockholm 17:30
0,00% Idag
+1,64% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-07 08:29:13

24SevenOffice Scandinavia AB: Delårsrapport Q1 2019 (1 januari - 31 mars 2019)

Nettoomsättningen för Q1 2019 uppgick till 32 126 Tkr. Rörelseresultatet uppgick till -3 958 Tkr. I rörelsekostnaderna ingår 8,5 MSEK i kostnader för marknadsföring, kampanjer och uppbyggnad av organisationen. Resultatet före skatt blev -4 951 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till -4 951 Tkr och resultatet per aktie uppgick till -0,09 kr.


VD kommentar

Tillväxten fortsätter
Vi inledde året med en fortsatt stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 35 procent till 32,1 MSEK jämfört med första kvartalet i fjol samtidigt som antalet kunder ökade med 34 procent till 40 700.

Den fortsatt starka tillväxten visar att vår strategi fungerar väl - att tillhandahålla en komplett teknikplattform till tjänsteleverantörer såsom redovisningsbyråer, banker, finansiella institutioner samt direkt till mellanstora och större företag. Vi gör byråerna och finansiella institutioner till våra partners, genom att förse dem med ett komplett och framtidssäkrat system. Systemets funktioner kan våra kunder på attraktiva villkor direkt sälja vidare till sina kunder, samtidigt som de ökar sina affärsvolymer och förflyttar sig högre upp i värdekedjan. Mycket liten kapitalbindning behövs och investeringen betalar sig snabbt, då våra partners förvärvar en god marginal genom att vidaresälja lösningen till slutkunder.

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -4 Mkr. Resultatet återspeglar vår strategi att under 2018 och 2019 investera signifikant i den svenska marknaden och lägga grunden för tillväxt i hela Norden.

Kampanjer ger resultat
De marknadskampanjer vi genomför på den svenska marknaden ger gott resultat. Under första kvartalet sålde vi abonnemangsavtal till ett värde motsvarande 37 procent av den abonnemangsportfölj vi hade när året började. Våra säljare har dessutom en växande pipeline med intresserade kunder vilket bådar gott för framtida försäljning.

Vi bygger organisation
För att hantera tillväxten investerade vi starkt i organisationen. Vi växer snabbt och är för närvarande 23 medarbetare i Sverige. Under första kvartalet har vi fortsatt att anställa, både för försäljning och för att kunna onboarda flera redovisningsbyråer, banker och slutkunder. Vi kommer att fortsätta investera i fler anställda i framtiden.

Vi bygger organisationen för att stödja vår fortsatta tillväxt men också för att säkerställa ett bra stöd för kunderna när de byter till 24SevenOffice. Samtidigt investerar vi i försäljningskampanjer vilket sammantaget innebär att vi under ett uppbyggnadsskede får högre kostnader utslaget per kund än vad vi räknar med att ha långsiktigt. . I rörelsekostnaderna ingår investeringar i marknadsföring, teknik och uppbyggnad av organisationen i Sverige. Utan dessa kostnader skulle rörelsemarginalen ha varit på 14%.

AI bygger framtiden
Parallellt med satsningarna för att bygga upp den svenska marknaden investerar vi i teknologi och innovation för att säkerställa att vår produkt håller mycket hög klass. Den AI-motor vi lanserade i fjol är en viktig del i denna satsning och vi fortsatte att rulla ut den hos kunder under första kvartalet. I dagsläget använder fler och fler redovisningsbyråer AI-motorn tillsammans med sina kunder och under första kvartalet skickade vi våra första fakturor för AI tjänsten. De byråer som använder sig av AI och anpassar sin affärsmodell till den nya tekniken kommer att bli framtidens vinnare.

AI är det ena av två skäl till att vi räknar med att den bransch vi verkar i kommer att förändras radikalt under kommande år. Det andra är fintech som i mångt och mycket handlar om att digitalisera finansiella tjänster. McKinsey, Gartner och många fler spår att digitalisering och automatisering kommer att tränga bort en mängd kvalificerade tjänstemannaarbeten. Redovisningsbyråerna står tidigt i kön och omvandlingen kommer att gå snabbare än de flesta tror. För att överleva måste byråerna därför inom de närmaste åren utveckla andra affärsmodeller än dagens timfakturering.

24SevenOffice står väl rustat inför framtiden. Vi är först i Norden med att erbjuda en AI-motor och vi har byggt den med 20 års data från digitalt bokförda fakturor. Vår affärsmodell gör oss till vinnare när våra partners växer. Våra partners genererar idag 60 procent av vår tillväxt. Den mest väsentliga partnerkanalen består av redovisningsbyråer, men vi arbetar aktivt för att utvidga denna. Förutom byråer så har vi idag starka partners så som Telenor och olika finansiella institutioner och banker.

Framtidsutsikter
Det fina med vår affärsmodell är att den gör både oss och redovisningsbyråerna till vinnare. I Norge växer de byråer som använder våra system dubbelt så snabbt som branschgenomsnittet. Vi ser en stor potential i Norden för vår modulbaserade plattform som möjliggör för oss att fortsätta växa.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som 24SevenOffice Scandinavia AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2019.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Ståle Risa, Verkställande direktör

Tel: +47 922 35 847, str@24sevenoffice.com


24SevenOffice i korthet

24SevenOffice levererar affärssystem till små och medelstora företag i Norden via molnbaserade lösningar. Systemet, som lanserades 2002, används idag av 40 700 bolag i Norden, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. 24SevenOffices mål är att bli en ledande aktör inom ERP i Norden. För mer information se www.24sevenoffice.com


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF