Stockholm 12:50
0,00% Idag
+1,64% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-02-13 07:30:00

Nyfosa AB: Bokslutskommuniké januari - december 2019


JANUARI - DECEMBER 2019
 • Intäkter 1 370 MSEK (1 064)
 • Resultat efter skatt 1 382 MSEK (1 615)
 • Resultat efter skatt per aktie 8,24 SEK (9,63)
OKTOBER - DECEMBER 2019
 • Intäkter 383 MSEK (317)
 • Resultat efter skatt 543 MSEK (308)
 • Resultat efter skatt per aktie 3,24 SEK (1,84)
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET
 • I kvartalet genomfördes flertalet separata affärer som kompletterade portföljen med 25 fastigheter till ett totalt värde om 1,8 MDSEK.
 • I oktober avyttrades en fastighet i Eskilstuna till ett värde om 240 MSEK.
 • I november emitterades icke-säkerställda obligationer om 750 MSEK inom en befintlig ram om 1,5 MDSEK.
 • I december förvärvades en fastighetsportfölj med 79 fastigheter till ett värde om cirka 4,2 MDSEK.  
 • Efter kvartalet, i januari, tecknades en avsiktsförklaring avseende förvärv av fastigheter för 8 MDSEK.
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om sakutdelning av aktier i bolaget Torslanda Property Investment AB (publ.) till aktieägarna.

KOMMENTAR FRÅN VD

Nyfosa gillar högt tempo. Under 2019 levererade vi det vi lovat - att växa snabbt och lönsamt. Genom flera stora transaktioner, och många små, ökade vi under året fastighetsbeståndet med mer än 25 procent till cirka 20 MDSEK, samt avtalat om förvärv för ytterligare cirka 4 MDSEK. Vi kompletterade också vårt kunniga team, utvecklade finansieringen framgångsrikt och växlade upp arbetet med hållbarhet i verksamheten. Nyfosa är på alla sätt rustat att fortsätta skapa värde.

Jens Engwall, VD


Kontaktinformation

Jens Engwall, VD
Tel: +46 (0)70 690 65 50. Mail: jens.engwall@nyfosa.se
Ann-Sofie Lindroth, Ekonomichef
Tel: +46 (0)70 574 59 25. Mail: ann-sofie.lindroth@nyfosa.se
 

Denna information är insiderinformation som Nyfosa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 kl. 07:30 CET.


Om Nyfosa

Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 december 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 19,6 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF