Stockholm 14:26
0,00% Idag
-31,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-04-30 06:54:37

RAYBASED: BYTER INRIKTNING, FASTIGHETSAFFÄR M FASTPARTNER, SBBSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Raybased har ingått villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i det nybildade fastighetsbolaget Randviken Förvärv.

Det framgår av ett pressmeddelande på torsdagskvällen.

Randviken Förvärv har nyligen, indirekt genom bolagsförvärv, förvärvat 35 fastigheter från bolagen Fastpartner, SBB, Nötudden Fastigheter Holding, Cernera Fastigheter, Landia, Randviken Fastigheter, Fastighetsaktiebolaget Hägerberget samt från ägarna av Stadsviken Holding.

Fastigheternas totala årliga hyresvärde uppgår till cirka 169 miljoner kronor.

Säljarna kommer tillsammans med långivarna till Randviken Förvärv erhålla 2.882.608.695 aktier i Raybased genom en kvittningsemission till en teckningskurs om 46 öre per aktie. I samband med förvärvet av Randviken Förvärv AB avser Raybased att ändra verksamhetsinriktning, tillsätta en ny styrelse och ledning samt byta namn till Randviken Fastigheter AB.

Under perioden 28 - 29 april ingick Randviken Förvärv avtal om förvärv av fastigheterna från säljarna mot revers samt erhöll lån om 150 miljoner kronor från Relevante Wealth Management, Vault Investment Holdings, Vincero, Victorycastle, Aboutvalue Ekonomi, Antja och Samfin Invest – tillsammans kallade långivarna.

Totalt fastighetsvärde uppgår till 2.778 miljoner kronor och affären kommer att finansieras dels genom kvittningsemissionen.dels genom upptagande av banklån om preliminärt cirka 1,6 mijlarder kronor.

Raybaseds förvärv av Randviken Förvärv är huvudsakligen villkorat av att bolagsstämman som väntas hållas omkring den 4 juni 2021, fattar nödvändiga beslut för genomförandet av förvärvet. Övriga villkor är bland annat att bolagets styrelse fattar beslut om kvittningsemissionen samt att bolaget erhåller bankfinansiering motsvarande cirka 50 procent av fastighetsvärdet.

I syfte att öka likviditeten i bolagets aktie har säljarna förbundit sig att sälja 10 procent av de aktier som erhålls inom ramen för kvittningsemissionen, totalt avses cikra 255.652.174 aktier bjudas ut till försäljning.

Arctic Securities har anlitats för försäljningen.

Köpeskillingen för Randviken Förvärv och per denna dag existerande dotterbolag kommer att uppgå till 850.000 kronor, motsvarande summan av aktiekapitalet i Randviken Förvärv AB och per denna dag existerande dotterbolag, och ska betalas vid tillträdet. Vid tillträdet ska bolaget även tillse att förvärven av de fastighetsägande bolagen från säljarna genomförs genom att bland annat erlägga 2.882.608.695 nyemitterade aktier i Raybased till säljarna och långivarna genom kvittningsemissionen.

Den nya koncernens affärsidé är att förvalta och förädla fastigheter inom olika segment i regioner med god ekonomisk tillväxt. Fokus kommer att ligga på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av fastigheter.