Stockholm 14:23
0,00% Idag
-31,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-11-23 13:52:37

Nytt applikationsområde och ny kund för NFO Drives

Ökad användning av propangas i kylmaskiner, till följd av nya EU-förordningar, skapar ännu ett nytt snabbt växande applikationsområde för NFO Drives unika frekvensomriktare. SCM Ref AB (ett tillverkande bolag inom Beijer Ref koncernen) som är en ledande leverantör i Europa av kylutrustning, har under året beställt och låtit installera ett 20-tal NFO Sinus hos sina kunder inom fastighetsbranschen med mycket gott resultat.


Traditionella köldmediers negativa påverkan på ozonskiktet och den växthuseffekt dessa ger upphov till har lett till skärpta bestämmelser i hela världen och då speciellt EU. Detta har fört med sig att de flesta företag i branschen tvingats investera stora belopp för att ta fram alternativa köldmedium.Propangasen har därmed blivit mycket vanligt i kylmaskiner. Vid användande av traditionella frekvensomriktare i kylmaskiner, för att balansera kompressorns varvtal till aktuellt kylbehov, uppstår emellertid jordströmmar och gnistbildningar vilket medför stora risker med en brännbar gas som propan. Med NFO Sinus som frekvensomriktare elimineras risken för gnistbildning. Utöver att brandrisken därmed elimineras, uppnås också högre driftsäkerhet, då slitaget på lager undviks med frånvaron av lagerströmmar.

SCM Ref AB har som en ledande tillverkare i kylbranschen tidigt identifierat problemet och under året beställt och låtit montera ett 20-tal NFO Sinus frekvensomriktare hos sina kunder. Monteringen har i huvudsak skett i kommersiella fastigheter, där Wihlborgs Fastigheter AB är en av slutkunderna. NFO Sinus har under perioden fungerat till full tillfredställelse hos användarna med tyst och avbrottsfri drift.

VD i NFO Drives Johan Braun säger i ett uttalande: "Med beställningarna från SCM Ref AB har vi kommit in på ett nytt snabbväxande område. NFO Drives har fått ett kvitto på att vår teknik håller vad den lovar. Jag tror att installation av NFO Sinus vid användning av propangas i kylmaskiner för fastigheter kommer att bli något av ett måste. Det är för stora värden på spel för att chansa med konventionell teknik, som inte är avpassad för den högre antändningsrisk som följer av användning av propangas. Vi ser fram emot en fortsatt positiv utveckling av detta samarbete och med andra kylutrustningstillverkare samt fastighetsägare".


Johan BraunVD0454-370 29info@nfodrives.se


Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF