Stockholm 09:49
0,00% Idag
+18,67% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-04-23 17:35:00

Nyfosa AB: Nyfosa emitterar framgångsrikt ett nytt grönt obligationslån samt offentliggör resultatet av återköpserbjudandet

Nyfosa AB (publ) ("Nyfosa" eller "Bolaget") har framgångsrikt emitterat en ny senior icke-säkerställd grön obligation om SEK 1,000,000,000 inom ett rambelopp om SEK 2,000,000,000 ("De Nya Obligationerna"). De Nya Obligationerna har en löptid på tre år och löper med en rörlig ränta på 3M STIBOR +3% per år. Nyfosa har för avsikt att notera De Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholm, Sustainable Bond List. Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Bolagets nyligen etablerade gröna finansieringsramverk samt för att återköpa bolagets utestående 2019/2022 Obligationer med ISIN SE0012569655 ("2019/2022 Obligationerna").


I ett pressmeddelande daterat den 19 april 2021 offentliggjorde Nyfosa ett återköpserbjudande av 2019/2022 Obligationerna om att återköpa upp till cirka SEK 500,000,000 till en kurs på 101,85% av nominellt belopp plus upplupen men ej utbetald ränta ("Återköpserbjudandet"). Återköpserbjudandet uppdaterades den 23 april 2021 i enlighet med villkoren för Återköpserbjudandet där återköpsvolymen reviderades till cirka SEK 600,000,000 istället för ursprungliga cirka SEK 500,000,000. Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12:00 CEST den 23 april 2021 och innehavare av nominellt SEK 627,750,000 har accepterat Återköpserbjudandet, vilket Nyfosa har för avsikt att återköpa. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas den 30 april 2021.
 


För mer information, vänligen kontakta:  

Stina Lindh Hök, VD, stina.lindh.hok@nyfosa.se,mobil 070 577 18 85
Johan Ejerhed, Finanschef, johan.ejerhed@nyfosa.se,mobil 070-393 98 87

 

Denna information är insiderinformation som Nyfosa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2021 kl. 17:35 CEST.


Om Nyfosa

Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Vår opportunistiska investeringsstrategi möjliggör förvärv i olika geografier och kategorier, men vi prioriterar kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner. Fastigheterna förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Per den 31 mars 2021 uppgick Nyfosas fastighetsvärde till cirka 30,6 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap sedan 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF