Stockholm 17:30
+0,87% Idag
+15,05% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-28 14:00:00

Seafire förvärvar Linguacom

Seafire AB (publ) ("Seafire" eller "Bolaget") har idag undertecknat aktieöverlåtelseavtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Lingua Communication Nordic AB ("Linguacom") från Linguacoms huvudägare och VD Hannes Buckard samt ett antal minoritetsaktieägare. Tillträde beräknas ske senast juli 2018.
  • Linguacom omsatte 47,4 MSEK med en EBIT om 4,6 MSEK under räkenskapsåret 2017.
  • Initiala köpeskillingen uppgår till 13,0 MSEK inklusive en nettokassa om 3 MSEK vilket motsvarar ett EV/EBIT på 2,2x på skuldfri basis plus en tilläggsköpeskilling om cirka 2,5 MSEK samt en rörlig tilläggköpeskilling baserad på resultatutvecklingen under åren 2019-2022.
  • Seafire erhåller en ram om 50 MSEK för förvärvsfinansiering från Skandinaviska Kreditfonden.
  • Styrelsen i Seafire har vidare beslutat att genomföra en företrädesemission för att finansiera del av köpeskillingen som offentliggörs i separat pressmeddelande.

Linguacom - snabbväxande i en dynamisk marknad

Linguacom är ett bolag som erbjuder översättnings- och tolktjänster främst mot offentlig sektor. Linguacom är ett snabbväxande lönsamt bolag i en dynamisk och växande bransch som utvecklas av digitaliseringen med artificiell intelligens och ny teknik. Bolaget grundades 2011 och har utvecklats väl de sista tre åren vilket medfört att bolaget i dagsläget är inom topp 10 i marknaden för tolktjänster vad gäller omsättning. Den svenska marknaden för översättning- och tolktjänster uppgår till över 5 miljarder SEK årligen. Linguacom ägs till 60 procent av VD Hannes Buckard och 40 procent av privatpersoner.

Omsättningen 2017 uppgick till 47,4 MSEK med ett rörelseresultat, EBIT, om 4,6 MSEK. Under det första kvartalet 2018 växte bolaget med över 25 procent till 15,5 MSEK (12,2 MSEK) i omsättning med en EBIT-marginal på över 15 procent. Linguacoms VD och huvudägare, Hannes Buckard, fortsätter som VD.

Seafire växer kraftigt med positivt rörelseresultat

I och med förvärvet tredubblas omsättningen proforma för Seafire till över 70 MSEK för räkenskapsåret 2017 och når ett positivt EBIT-resultat på årsbasis. Omsättningen kvartal 1 2018 uppgick till 21,3 MSEK med en EBIT på 1,2 MSEK proforma.

Förvärvsinformation

Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i Linguacom uppgår till 13,0 MSEK inklusive en nettokassa på 3 MSEK (EV 10,0 MSEK på skuldfri basis) plus en tilläggsköpeskilling om cirka 2,5 MSEK som ska utbetalas minoritetsägarna om det genomsnittliga EBIT-resultatet för räkenskapsåren 2019 och 2020 överstiger 4,5 MSEK. Därutöver utbetalas en rörlig tilläggsköpeskilling till huvudägare och VD, med ett belopp motsvarande 20 procent av det nettoresultatet efter skatt under åren 2019 till 2022 samt 0,8 gånger det genomsnittliga EBIT-resultatet under räkenskapsåren från 2021 och 2022 efter att årsredovisningen för Linguacom för 2022 har fastställts.

Förvärvet finansieras delvis av ett treårigt amorteringsfritt förvärvslån som löper med en ränta om 12,5 procent från Skandinaviska Kreditfonden (9 MSEK) tillsammans med en kontant företrädesemission (resterande belopp, cirka 4 MSEK). Tillträdet är villkorat att finansiering erhålls.

"Förvärvet är ett betydelsefullt steg i vår strategi att bygga en portfölj av bra och välskötta bolag i marknadssegmentet 30 MSEK till 100 MSEK i omsättning" säger Johan Bennarsten, VD i Seafire.

Lånefinansiering

Seafire har säkrat en kreditram om initialt 50 MSEK från Skandinaviska Kreditfonden för att finansiera framtida förvärv. Krediter under kreditramen löper med en årlig ränta om 12,5 procent, och kan finansierar högst 75 procent av köpeskillingen för framtida förvärv.

"Ett nyligen inlett samarbete med Skandinaviska Kreditfonden för långsiktig förvärvsfinansiering, och med flera ytterligare förvärv i pipeline ser vi framemot en god tillväxt och värdeutveckling för aktieägarna i Seafire" säger Johan Bennarsten, VD i Seafire.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2018 kl. 14:00 (CET).

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar mogna onoterade bolag med en etablerad marknadsposition och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap och satsningar på bland annat produkt- och tjänsteutveckling samt marknadsexpansion. Seafire fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Förvärv görs till sunda värderingar och Seafire vidareutvecklar de förvärvade bolagen med fokus på långsiktigt värdeskapande. För mer information, besök www.seafireab.com. Augment Partners AB, tel. +46 85 056 51 72 är Seafires Mentor.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF