Stockholm 09:24
0,00% Idag
+18,67% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-04-16 07:30:00

Atrium Ljungberg AB: Delårsrapport januari - mars 2021

- Vi levererar ett stabilt resultat för första kvartalet, säger Annica Ånäs vd Atrium Ljungberg, och fortsätter, det är glädjande att intresset är fortsatt stort för våra bostäder.


  • Nettoomsättningen uppgick till 699 mkr (733) varav hyresintäkter uppgick till 572 mkr (648). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd exklusive coronarabatter minskade med 1,1 procent.
 
  • Uthyrningsgraden uppgick till 91 procent (92), inklusive projektfastigheter.
 
  • Nettouthyrningen uppgick till -10 mkr (9) varav 7 mkr (20) avsåg projektfastigheter.
 
  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 377 mkr (435). Överskottsgraden uppgick till 66 procent (67).
 
  • Resultat före värdeförändringar uppgick till 311 mkr (311).
 
  • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 167 mkr (-1 486).

Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till 210 mkr (-236).
 

  • Periodens resultat uppgick till 552 mkr (-1 134), vilket motsvarar 4,34 kr/aktie (-8,74).
 
  • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 485 mkr (570).
 
  • Förvärv av fastigheter uppgick till 25 mkr (-).
Nacka, 2021-04-16
Atrium Ljungberg AB (publ)
 

Denna information är sådan som Atrium Ljungberg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-16 07:30 CET.


För mer information kontakta:

Annica Ånäs, vd, Atrium Ljungberg, 0703-41 53 37 annica.anas@al.se

Martin Lindqvist, cfo, Atrium Ljungberg, 0709-27 60 09, martin.lindqvist@al.se


Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 1,1 miljon kvadratmeter värderade till 48 miljarder kronor. I våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 38 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF