Stockholm 17:30
-0,80% Idag
+12,16% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-07 08:30:00

Bokslutskommuniké 1/1 - 31/12 2018 NFO Drives AB(Publ.)

  • Nettoomsättning under perioden uppgick till 30,8 MSEK (26,8 MSEK), en förbättring med 4,0 MSEK mot samma period föregående år.
  • Resultat före avskrivningar under perioden uppgick till 0,8 MSEK (1,3 MSEK),
  • Nettoresultatet uppgick till -0,8 MSEK (-4 MSEK).
  • Kassaflödet uppgick till 1,6 MSEK (-4,4 MSEK).

Händelser under 2018.
  • NFO Drives meddelar att det europeiska patentverket, EPO, har beviljat patent för bolagets produkt Frekvensomriktaren NFO Sinus med patent nr: 2 115 870.
  • NFO Drives utvecklingsarbete har gett resultat. Bolaget lanserar nu, Optimal, en konkurrenskraftig produkt på marknaden som tar bolagets produktportfölj till en ny nivå.
  • Vid årsstämman den 20 april omvaldes Eva-Britt Grönberg, Martin Hagbyhn och Tomas Ängkulle. Göran Hedbys valdes in som ny styrelseledamot, samtidigt avgick Åsa Agervald. Stämman utsåg Martin Hagbyhn till styrelsens ordförande.
  • NFO Drives lanserar en ny produktportfölj av frekvensomvandlare med upp till 90kW baserat på PWM teknik. Avsikten är att erbjuda sina kunder en "One-stop shop" lösning.
  • NFO Drives skriver ramavtal med SAAB Kockums AB om leveranser av NFO Drives störningsfria frekvensomriktare till SAAB Kockums ytfartyg samt ubåtar.
  • Scandia Pumps AB planerar inköp av ca 100 stycken NFO Sinus under ett kalender år 2019 och framöver.

Helåret 2018

NFO Drives omsättning 2018 uppgick till 30,8 MSEK i jämförelse med 26,8 MSEK under 2017, en ökning med 15%. Förklaringen ligger framförallt i nya OEM (Original Equipment Manufacturer) kunder, men även en ökad fakturering på befintliga kunder.

Bolaget har under 2018 genererat ett positivt EBITDA på 0,8 MSEK (1,3 MSEK). Övriga kostnader samt kostnad för personal uppgick under 2018 till 9,8 MSEK relaterat till föregående år då kostnaden uppgick till 9,0 MSEK. Huvuddelen av kostnadsökningen finns i kvartal 4.

Vissa komponenter har allokeringsstatus hos leverantörerna, detta leder till en kostnadsökning för Bolaget. Denna kostnadsökning har Bolaget genom prishöjningar lyckats kompensera för hos övervägande del av Bolagets kunder.

Arbetet på marknaden fortgår och Bolaget jobbar också med att arbeta in sig på nya applikationsområden.

Faktureringen inom EU ökade total med 311% exkluderat De Laval. Även försäljningen utanför EU ökade. På denna marknaden ökade faktureringen med 72%.

Försäljningen inom Sverige har varit lägre, med en 18% lägre faktureringen. Den största orsaken kan härledas till att projekt under 2018 inte var lika stora som 2017. Totalt fakturerar Bolaget ca 86% på export.

Kvartal 4

Fakturering under kvartal 4 uppgick till 6,3 MSEK (7,8 MSEK). Den svagare faktureringen under december berodde till stor del på att många av våra kunder valde att sänka sina lagervolymer inför årsskiftet.

NFO Drives ökade kostnader under kvartal 4 beror på en omstrukturering och en modernisering av utvecklingsavdelningen. Detta medförde att Bolaget fick göra en engångsreservation på 0,6 MSEK under kvartal 4.

Totalt har bolaget under 2018 investerat i verktyg för ca 1,2 MSEK, vilket har påverkat kassaflödet.

Bolaget avslutar sitt bästa år med en försäljningsökning och positivt kassaflöde. Under året har bolaget genomfört omstrukturering av samtliga processer samt investerat i framtida produkter. Detta gör att styrelsen har stark tilltro till bolagets utveckling.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Nästa rapport, årsredovisning publiceras den 21 mars 2019.

Rapport kvartal ett 2019 publiceras den 17 april 2019.

Årsstämma kommer att hållas den 26 april i Karlshamn. Ingen utdelning kommer att föreslås.


Mer information lämnas av

Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0709-245 826, e-mail martin.hagbyhn@novacast.se

Johan Braun, verkställande direktör i NFO Drives AB

Tel 0765-270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.se


NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Spotlight Stock Market, www.spotlightstockmarket.com


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF