Stockholm 17:30
0,00% Idag
-30,60% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-09-08 04:07:51

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har tecknat avsiktsförklaring om att avyttra en fastighetsportfölj till ett överenskommet fastighetsvärde om ca 9 mdkr

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") har tecknat en avsiktsförklaring om att avyttra en fastighetsportfölj till ett överenskommet fastighetsvärde om ca 9 mdkr. Köparen är en institutionell investerare. Totalt överenskommet fastighetsvärde för portföljen innan avdrag för latent skatt är i linje med det bokförda värdet per Q2 2022. Portföljen beräknas signas och frånträdas den 31 oktober 2022.


SBB:s rådgivare i affären är ABG Sundal Collier.

Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-08 04:07 CET.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se


Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF