Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-12-13 11:10:00

Kommuniké från extra bolagsstämman i Wifog Holding AB

Wifog Holding AB höll under tisdagen den 12 december 2017 en extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Eriksbergsgatan 8 A i Stockholm.


KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN I WIFOG HOLDING AB

Wifog Holding AB höll under tisdagen den 12 december 2017 en extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Eriksbergsgatan 8 A i Stockholm.

Ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade i enlighet med förslag att ändra bolagsordningen så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 000 000 kr och högst 120 000 000 kr, samt att antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

Bemyndigande

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller bestämmelser om apport eller kvittning.

Bemyndigandet innebär att antalet aktier kan ökas sammanlagt upp till det antal aktier som bolagsordningens gränser tillåter efter antagandet av ny bolagsordning.

Teckningsoptioner

Bolagsstämman beslutade om utgivande av högst 1 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 1 000 000 nya aktier. Teckningsoptionerna ska uteslutande tilldelas bolagets VD Peter Håkansson och kan under perioden 1 januari 2018 till 31 december 2018 till kursen 3,75 kr byta en teckningsoption mot en aktie.

Vid fullt utnyttjande kommer aktiekapitalet öka med 1 905 882 kr och utspädningseffekten kommer att motsvara cirka 12,31 procent.

Emission av aktier

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om emission av högst 3 000 000 aktier vilket innebär att aktiekapitalet ökar med högst 5 717 646 kr.

Aktierna emitteras till teckningskursen 2,50 kr per aktie och vänder sig till ett antal närstående investerare. Teckning ska ske från och med närmast följande vardag och två veckor framåt.

Fastställande av antal styrelseledamöter

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag att styrelsen fram till nästa ordinarie årsstämma ska bestå av tre ordinarie ledamöter.

Entledigande av styrelseledamot

Bolagsstämman beslutade entledigande av Edward von Knorring som på egen begäran bett att få avgå från styrelsen.

Stockholm 2017-12-13

För mer information, kontakta

Peter Håkansson, CEO, peter.hakansson@wifog.com, +46 70 355 01 05

Denna information är sådan information som Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 december 2017 kl 11.10.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Wifog Kommunike fran extra bolagsstamma.pdf

Om Wifog

Wifogs affärsidé är att skapa konsumentnytta och konsumentvärde i vardagliga aktiviteter online. Bolaget rymmer Wifog Mobile som är en mobiltjänst som köper kapacitet i 3s nät, en lojalitets- och aktivitetsplattform samt en B2B enhet som erbjuder en portfölj av digitala lojalitets- och konsumenttjänster åt företag, organisationer och verksamheter, i och utanför Sverige. Tjänsteportföljen inbegriper lösningar för online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar dig med poäng som du kan använda för att betala dina räkningar. Du hittar även unika erbjudanden, rabatter och bonusar, skräddarsydda för din personlighet och dina behov när du shoppar online. www.wifog.com

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML