Stockholm 17:30
-0,09% Idag
+12,92% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-21 07:48:46

Riktad nyemission av A-aktier i Ecoclime Group AB (publ) har registrerats

Den av extra bolagsstämman beslutade riktade nyemissionen av 1 200 000 A-aktier till Celsium Group AB har registrerats av Bolagsverket den 20 maj 2019.

Totalt tecknades 1 200 000 A-aktier till ett värde av 8 160 000 kr.


Antal aktier och aktiekapital
Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet med 120 000 SEK från SEK 2 658 283,40 SEK till 2 778 283,40.  Antalet aktier i Ecoclime ökar med 1 200 000 aktier, från 26 582 834 till 27 782 834 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lennart Olofsson, VD, lennart.olofsson@ecoclime.se,0705-37 16 42. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019. 


Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se


Ecoclime Group AB är ett miljöteknikföretag för fastighetsmarknaden. Bolaget levererar inomhusklimat med komfortgaranti, cirkulära energisystem för återvinning av värme från spillvatten samt standardisering av data för fastighetsautomation. Energilösningarna baseras på IoT-teknologi som kan integreras med kundernas befintliga energisystem för värme och komfortkyla samt fastighetsautomation. Ecoclime har huvudkontor i Umeå, tillverkning i Vilhelmina samt sälj- och projektledning som utgår från Stockholm och Arvika. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF