Stockholm 17:30
0,00% Idag
-4,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-06-03 14:30:00

Ändringar i Matra Petroleums styrelse


Som tidigare kommunicerats den 22 och 23 maj 2019 har samtliga nuvarande styrelseledamöter i Matra Petroleum AB avböjt omval och meddelat att de har för avsikt att avgå. Styrelseledamöterna Eric Forss, ordförande, Ekaterina Konshina och Frank Lytle har nu avgått på egen begäran.

Vid Matra Petroleum ABs årsstämma den 23 maj beslutade stämman att hänskjuta samtliga punkter avseende styrelseval till fortsatt stämma den 13 juni 2019, då något förslag till styrelse inte förelåg och styrelsen inte stod till förfogande för omval.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, VD Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Investor Relations
E-post: ir@matrapetroleum.com
Webb: www.matrapetroleum.com

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2019 kl. 14:30.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0) 85 03 01 550
E-post: info@mangold.se

Matra Petroleum AB (publ) | Eriksbergsgatan 10 | Box 7292 | 103 90 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-611 4995 | webb: www.matrapetroleum.com | Email: ir@matrapetroleum.com

Om Matra Petroleum
Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 170 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 18 470 hektar (45 640 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till omkring 22,8 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se,Tel: +46 (0)8 50 30 1550, Email: CA@mangold.se).

Bilaga