Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-27 11:00:00

Paxman AB (publ): PAXMAN publicerar bokslutskommuniké januari - december 2018

Efter ett starkt fjärde kvartal överträffade PAXMAN omsättningsmålet för 2018


Fjärde kvartalet 2018
 • Koncernens omsättning ökade till 18,4 (9,0) Mkr under årets fjärde kvartal.
 • Resultat före skatt uppgick till -2,3 (-5,8) Mkr och belastades under kvartalet av intensifierade åtgärder för att öka utnyttjandegraden av redan installerade system i USA. 
 • EBITDA uppgick till -0,8 (-4,4) Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,36) kr. 
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -4,1 (-6,5) Mkr, varav ett positivt kassaflöde från den operativa verksamheten om 1,6 Mkr i kombination med fortsatt stark expansion i USA vilken belastar investeringsverksamheten. 
 • Under fjärde kvartalet installerades 155 skalpkylningssystem över hela världen, varav 54 i USA.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till bolagets aktieägare för räkenskapsåret 2018.
Januari - december 2018
 • Koncernens omsättning ökade till 58,0 (31,3) Mkr vilket även innebar att bolaget överträffade sitt uttalade mål om 50 Mkr för år 2018.
 • Resultat före skatt uppgick till -5,2 (-6,9) Mkr.
 • EBITDA förbättrades till -0,1 (-5,2) Mkr under året. 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,44 (-0,56) kr. 
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till -17,9 (-18,7) Mkr, varav 506 Tkr från den löpande verksamheten och -18,4 Mkr från investeringsverksamheten. Av detta belopp avser 13,3 Mkr investeringar i anläggningstillgångar i USA. 
 • Koncernens nettokassa uppgick till -12,3 (5,6) Mkr per balansdagen. Bolaget har utökat sin rörelsekredit till totalt 25 Mkr, varav 10 Mkr utnyttjats per 31 december. Krediten är öronmärkt för fortsatta investeringar i USA. 
 • Under 2018 installerades 550 skalpkylningssystem över hela världen, varav 246 i USA. 

Webbsänd intervju
VD Richard Paxman kommenterar PAXMANs bokslutskommuniké via en webbsänd intervju efter offentliggörandet. Intervjun kommer att finnas på www.playdirekt.se inom kort. 


För ytterligare information, kontakta

Richard Paxman, VD
Tel: +44 7968 020641
E-post: richard@paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se 

Denna information är sådan information som PAXMAN AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 11.00 CET den 27 februari 2019. 


Om PAXMAN

PAXMAN's Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman själv drabbades av håravfall i samband med cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom skalpkylningsteknologi och har hittills levererat över 3 000 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, flexibel och bekväm att bära. PAXMAN AB (publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA.

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser och nås via info@fnca.sesamt 08-528 003 99.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF