Stockholm 17:30
-0,34% Idag
+16,00% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-06-26 09:45:00

Seafires företrädesemission övertecknad

Seafire AB (publ) ("Seafire" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades den 28 maj 2018 ("Erbjudandet"). Erbjudandet har tecknats till 19,1 MSEK eller cirka 146 procent, varav cirka 58 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 88 procent utan stöd av teckningsrätter. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 13,2 MSEK före emissionskostnader om totalt cirka 2,3 MSEK, inklusive garantiersättning om cirka 1,1 MSEK. 


Tilldelning av de nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med vad som angivits i villkor och anvisningar. Besked om sådan tilldelning meddelas separat. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom Erbjudandet ökar antalet aktier i Seafire med 2 873 106 stycken till totalt 7 182 766 aktier. 1 654 780 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 58 procent av Erbjudandet. Vidare tecknades 1 218 326 aktier, motsvarande cirka 42 procent av Erbjudandet, utan stöd av teckningsrätter. Aktiekapitalet kommer efter slutlig registrering hos Bolagsverket att öka med cirka 482 659,83 SEK till 1 206 649,74 SEK. Utfallet innebär att emissionsgarantierna ej har behövt tas i anspråk.

Tecknare av aktier med stöd av teckningsrätter erhåller betalade tecknade aktier (BTA) 1. Tecknare av aktier utan företrädesrätt erhåller efter reglerande av utskickad avräkningsnota BTA 2. BTA 1 kommer omvandlas till aktier så snart registrering är genomförd hos Bolagsverket, vilket förväntas vara vecka 27. BTA 2 kommer omvandlas till aktier så snart registrering är genomförd hos Bolagsverket, vilket förväntas vara vecka 28.

Handel med BTA:er på NGM Nordic MTF avses ske till dess att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2018 kl. 9.45 (CEST).

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar mogna onoterade bolag med en etablerad marknadsposition och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap och satsningar på bland annat produkt- och tjänsteutveckling samt marknadsexpansion. Seafire fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire vidareutvecklar de förvärvade bolagen med fokus på långsiktigt värdeskapande. För mer information, besök www.seafireab.com. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, är Seafires Mentor.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF