Stockholm 12:29
+0,85% Idag
+12,49% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-08 07:30:00

Xvivo Perfusion: XVIVO Perfusion AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

STARK TILLVÄXT OCH GOD EBITDA-MARGINAL AVSLUTAR ÅRET


FJÄRDE KVARTALET 2018 (OKT - DEC)
 • Total försäljning under kvartalet ökade med 40 procent och uppgick till 58,4 MSEK (41,6). Ökningen motsvarar 33 procent i lokala valutor. Segment försäljning utan kapitalvaror* ökade under kvartalet med 33 procent och uppgick till 52,3 MSEK (39,4). Ökningen motsvarar 26 procent i lokala valutor utan kapitalvaror stod varm perfusion för 50 procent (43).
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 10,5 MSEK (8,6) motsvarande en EBITDA-marginal om 18 procent. För jämförelsekvartalet 2017 uppgick EBITDA justerat för jämförelsestörande poster till 9,1 MSEK.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 6,1 MSEK (4,7), efter att avskrivningar om 4,4 MSEK (3,8) belastat kvartalet.
 •  Nettoresultatet uppgick till 4,9 MSEK (5,6), vilket gav ett resultat per aktie om 0,19 SEK (0,21).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -2,4 MSEK (7,9), främst påverkat av ökade rörelsefordringar på grund av ökad försäljning under kvartalet.
 •  4 XPS™ levererades under kvartalet.
PERIODEN 2018 (JAN - DEC)
 • Total försäljning under perioden ökade med 27 procent och uppgick till 187,9 MSEK (148,3). Ökningen motsvarar 23 procent i lokala valutor. Segment försäljning utan kapitalvaror* ökade under perioden med 22 procent och uppgick till 172,7 MSEK (141,0). Ökningen motsvarar 19 procent i lokala valutor. 
 •  Försäljning av varm perfusion utan kapitalvaror** uppvisade en tillväxt om cirka 50 procent för perioden. Av försäljning utan kapitalvaror stod varm perfusion för 43 procent (35).  
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 30,9 MSEK (22,0) motsvarande en EBITDA-marginal om 16 procent. För jämförelseperioden 2017 uppgick EBITDA justerat för jämförelsestörande poster till 24,8 MSEK.  
 •  Rörelseresultatet uppgick till 14,0 MSEK (7,1), efter att avskrivningar om 16,9 MSEK (14,9) belastat perioden. 
 •  Nettoresultatet uppgick till 12,7 MSEK (6,3), vilket gav ett resultat per aktie om 0,48 SEK (0,25). 
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 23,6 MSEK (22,2).  
 •  Nyemission till följd av utnyttjande av teckningsoptioner gav ett tillskott om cirka 19 MSEK.  
 •  PMA-ansökan för STEEN Solution™ och XPS™ har inlämnats till FDA. 
 •  Perfadex Plus, en uppgraderad version av Perfadex, har lanserats i Europa och USA.
 •  Analys av resultat från PrimECC®-studien visade att produkten är säker samt visade på positiva kliniska resultat.
 •  United Therapeutics och XVIVO Perfusion har inlett samarbete och United Therapeutics har köpt två XPS™.
 •  8 XPS™ och LS™ levererades under perioden januari-december 2018. Vid årets utgång hade 49 kliniker tillgång till XPS™ eller LS™.

TELEFONKONFERENS

VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 14:00 fredagen den 8 februari 2019. Telefon: +46 (0)8 5664 2651, ange kod 61837473#

Göteborg den 8 februari 2019
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD

*Koncernens rörelsesegment utgörs av försäljning utan kapitalvaror samt försäljning av kapitalvaror

** STEEN Solution™ samt produkter och tjänster relaterade till användningen av XPS™ och LS™ 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, +46 735 192159, christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, VD, +46 31-788 21 50, magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Denna information är sådan information som Xvivo Perfusion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 7:30 den 8 februari 2019.


______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.
______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com.Hemsida: www. xvivoperfusion.com 


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF