Stockholm 17:30
0,00% Idag
-0,23% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-28 10:00:00

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB: K2A förvärvar del av fastighet och ingår JV med Genova Property Group

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) ("K2A") har idag tecknat avtal om att förvärva 30 procent av samtliga aktier i Genova Hold 23 AB ("JV-bolaget") av Genova Viby AB ("Genova"), ett helägt dotterbolag i Genova Property Group. JV-bolaget äger via Genova Viby Fastighet AB fastigheten Viby 19:3 ("Fastigheten") i Brunna, Upplands Bro kommun. Transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 325 Mkr. Köpeskillingen uppgår till 81 Mkr för 30 procent av aktierna med tillträdesdag den 28 augusti 2019. Köpeskillingen finansieras med en revers som förfaller till återbetalning med 50 procent när det första bygglovet för projektet har erhållits och 50 procent av reversen förfaller till återbetalning fem år efter att förutnämnda bygglov erhölls.


Genova förvärvade 2014 fastigheten Viby 19:3 om cirka 15 000 kvm samt 110 000 kvm mark innehållande en Coop Forum. Under 2017 lämnade Coop fastigheten och fastigheten är idag i princip fullt uthyrd till bland annat Riddermarks Bil, Pop-Up Padel samt Tolga Food. Hyresvärdet från nuvarande hyresgäster uppgår till cirka 7 Mkr. K2A och Genova kommer gemensamt genomföra ett detaljplanearbete för Fastigheten i syfte att erhålla en detaljplan om cirka 110 000 kvm BTA för främst bostäder, vård, skola och handel samt därefter exploatera Fastigheten för utveckling och byggnation av en ny stadsdel. Projektet förutses löpa under en tidsperiod om cirka 10 år. Byggstart av den första etappen förväntas ske under 2021.

- Vi anser att detta är ett projekt av hög kvalitet i Stockholmsregionen och ser fram emot att utveckla området i samarbete med Genova som delar vår filosofi avseende hållbar utveckling, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

- Vår ambition är att utveckla en ny levande och hållbar stadsdel i ett bra läge i Upplands-Bro och samtidigt skapa värde genom att förädla vår befintliga fastighet. Vi är mycket glada över att förverkliga detta projekt tillsammans med K2A", kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova Property Group
 

För ytterligare information:
Johan Knaust, VD K2A, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, CFO K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
Patrik Linzenbold, IR-chef K2A, 0708-252630, patrik.linzenbold@k2a.se
 

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 10:00 CEST den 28 augusti 2019.
  

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 5 800 bostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även www.k2a.se.  K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq Stockholm.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF