Stockholm 11:25
-0,58% Idag
-4,74% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-25 19:00:00

Kommuniké från årsstämma 2018 i Irisity AB (publ).

Göteborg - Irisity AB (publ), Nasdaq First North: IRIS


Vid årsstämma i Irisity AB (publ), den 25 april 2018, fastställdes bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017. Stämman beslutade att bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 26 002 982 kronor överförs i ny räkning. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2017.

Stämman fattade beslut om ny bolagsordning/ändring av antal aktier, där antalet aktier skall vara lägst 4 miljoner och högst 21 miljoner. Alla aktier är av aktietypen stamaktier.

Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Stämman fattade beslut om omval av nuvarande styrelseledamöterna Göran Wolff, Johan Zetterström, Meg Tivéus och Lennart Svantesson. Till styrelsens ordförande valdes Lennart Svantesson. Vidare fattades beslut om direktiv för valberedning.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöterna föreslås, intill slutet av nästa årsstämma, för stämmovalda ledamöter som ej är anställda i bolaget erhålla sex och ett halvt (6,5) inkomstbasbelopp att fördela inom sig.

Det registrerade revisionsbolaget EY AB omvaldes till bolagets revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls 2019. Stämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre förändringar i besluten på stämman som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80

E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92

E-mail: erik@irisity.com


Marcus Bäcklund

CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com 


Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar vi såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från passiva till larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden ända ner till endast tio pixlar.

IRIS™ bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder i Skandinavien. Inkluderat skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.

Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar vi på att öka vår innovationstakt och expandera vårt SaaS erbjudande IRIS™ internationellt.

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 19:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 19:00 CET on April 25, 2018.

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB · +46 8 463 80 00 · www.penser.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF