Stockholm 17:30
+0,46% Idag
+18,01% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-30 14:57:56

Kvartalsredogörelse januari-mars 2018


Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge

följande kvartalsredogörelse för det första kvartalet 2018;

Perioden januari-mars 2018
  • Nettoomsättningen januari-mars uppgick till 181 TSEK (1 695 TSEK)
  • Resultatet efter finansiella poster -1 107 TSEK (-649 TSEK)
  • Resultat per aktie -0,09 SEK (-0,06 SEK)
  • Antal aktier: 11 447 886 st (11 447 886 st)
  • Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 335 TSEK  

      ( 3 868 TSEK)


För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 - 550 125 50

E-post: ulf@ecomb.se

Denna information är sådan information som ECOMB AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2018.


Kort extrakt om ECOMB AB (publ)

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I bifirman Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för produktion av väte och syre genom elektrolys. Syrgasen kan med fördel användas för syresättning av döda havsbottnar medan den "gröna" vätgasen kan säljas på marknaden, t.ex. som fordonsbränsle. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på AktieTorgets lista. Bolaget är lokaliserat i Södertälje.   


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF