Stockholm 17:30
0,00% Idag
+1,64% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-09-16 16:10:51

Integrum AB: Förslag till beslut om val av styrelse (punkt 11)

Aktieägaren Pericardium AB, som vid tidpunkten för kallelse till årsstämman innehar 640 000 A-aktier och 4 660 000 B-aktier, sammanlagt 5 300 000 aktier, vilket motsvarar ca 57 procent av rösterna i Integrum AB (publ), org. nr 556407-3145, ("Bolaget"), föreslår att årsstämman den 30 september 2019, ska besluta om att styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter utan suppleanter samt besluta om att till ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill nästa årsstämma, utse Rickard Brånemark, Andrew Christensen, Lennart Ramberg, Artur Aira (omval) samt Bengt Sjöholm och Karin Wingstrand (nyval).


Bengt Sjöholm (född år 1953) har en magisterexamen inom elektroteknik från Lunds Tekniska Högskola, (LTH), Lunds Universitet, med lång erfarenhet inom ledning- och styrelseuppdrag, bland annat som styrelseordförande i CARPONOVUM AB och för närvarande styrelseledamot i bland annat CELLINK AB.

Karin Wingstrand (född år 1957) har en masterexamen i farmaci från Uppsala Universitet och erfarenhet inom läkemedelsindustrin från bland annat sin befattning som global chef för klinisk utveckling på Astra Zeneca. Karin Wingstrand har även stor erfarenhet av styrelseuppdrag i bolag inom life science-branchen.

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till Pericaridum ABs kännedom är det Pericardium ABs bedömning att Bengt Sjöholm och Karin Wingstrand utgör lämpliga kandidater och kommer att bidra till styrelsens sammansättning och styrelsearbetet.

Förslagets beredning

Detta förslag har beretts av Rickard Brånemark, i egenskap av företrädare för Bolagets största aktieägare Pericardium AB, i samråd med extern rådgivare.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 11 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst hälften av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

_______________

Aktieägaren Pericardium AB


För mer information, vänligen kontakta:

Maria Lopez, VD
Tel. 0708-46 10 69
Epost: maria.lopez@integrum.se

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB
Tel. +46 8 463 8000
certifiedadviser@penser.se


Integrum utvecklar och marknadsför innovativa system för skelettförankrade proteser. Integrums OPRA Implant System förbättrar livskvaliteten för amputerade genom förbättrad funktion, komfort och mobilitet. Med 20 års erfarenhet från 500 operationer i 14 länder är bolaget idag världsledande inom skelettförankrade proteser för behandling av amputerade. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF