Stockholm 17:30
-0,08% Idag
+19,94% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-30 11:00:00

Pallas Group AB: Kommuniké från Årsstämma 2019 i PALLAS GROUP AB (publ)

Pallas Group AB (publ) höll den 30 april 2019 kl. 9.00 årsstämma i MAQS Advokatbyrås lokaler med adress Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Ordförande för årsstämman var advokat Eric Ehrencrona. Följande huvudsakliga beslut fattades.


Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets vinst om 2 274 715 kronor att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 30 809 677 kronor, ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade enhälligt styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Per Fougberg och Fredrik Johansson samt nyval av Peter Persson. Styrelsen omfattar således tre styrelseledamöter och noll styrelsesuppleanter.

Årsstämman omvalde den auktoriserade revisorn Fredrik Waern till bolagets revisor.

Årsstämman beslutade att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med två prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med ett prisbasbelopp till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag, d.v.s. ge styrelsen möjlighet att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman som återfinns på bolagets hemsida (www.pallasgroup.se).

För ytterligare information kontakta Styrelseordförande Fredrik Johansson

Tel: 031-135028   fredrik.johansson@pallasgroup.se

Pallas Group AB (publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två tankfartyg. Bolaget listades på Nasdaq First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Pallas Group AB ingår i Smart Energy koncernen som är noterat på NGM Nordic.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, Tel.nr: 08-503 01 550
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF