Stockholm 17:30
-0,80% Idag
+12,16% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-17 08:30:00

Delårsrapport 1/1-31/3 2018

Delårsrapport

1/1-31/3     2018
  •   Faktureringen för   perioden uppgick till 6,7 MSEK (5,1 MSEK), en ökning med 1,6 MSEK mot   föregående år.

  •   Resultat före   avskrivning för perioden uppgick till 0,2 MSEK (0,2 MSEK)

  •   Resultatet efter   skatt för perioden uppgick till -0,1 MSEK (-0,3 MSEK) en förbättring med 0,2   MSEK.

  •   Resultatet per aktie   för perioden uppgick till 0,00 SEK/238 miljoner aktier

Händelser under första kvartalet
  •   NFO Drives AB, meddelar att det europeiska patentverket, EPO,   har beviljat patent för

bolagets produkt   Frekvensomriktaren NFO Sinus med patent nr: 2 115 870

Händelser i andra   kvartalet
  •   NFO Drives utvecklingsarbete har gett resultat. Bolaget lanserar   nu, Optimal,
en   konkurrenskraftig produkt på marknaden som tar bolagets produktportfölj till   en ny nivå.
  •   Vid årsstämman den 20 april   omvaldes Eva-Britt Grönberg, Lund, Martin Hagbyhn, Malmö
  • och   Tomas Ängkulle, Göteborg. Göran Hedbys valdes in som ny styrelseledamot.
Stämman   utsåg Martin Hagbyhn till styrelsens ordförande.

·   Åsa Agervald, Stockholm avtackades   och lämnade styrelsen.


Det finansiella läget kvartal 1 2018

NFO Drives omsättning under kvartal 1 2018 uppgick till 7,2 MSEK i jämförelse med 5,6 MSEK under 2017, vilket är

en förbättring med ca 22%. Förbättringen förklaras med en ökad kundtillströmning samt en ökad omsättning på befintlig

kundstock. Omsättningen inom EU har ökat med 30% jämförande samma period ifjol. Även omsättning på den svenska

marknaden har ökat, en ökning med ca 9%.

Glädjande kan vi konstatera att bolaget genererat positivt kassaflöde under första kvartalet. Ett kassaflöde motsvarande

1,6 MSEK. Detta har åstadkommits genom att Bolaget har aktivt förbättrat sina villkor på utestående skulder och fodringar,

samt ett arbete med lageroptimering. Detta trots en ökad fakturering.

Bolagets kostnadsreduceringsprojekt har resulterat på en kostnadsreduktion på externa kostnader med 25% för kvartal 1

2018 jämfört med samma period i 2017.

Lansering av Optimal genomfördes i början av kvartal 2 2018. Produkten har blivit väl emottagen på marknaden.

Kunderna uppskattar särskilt den större grafiska displayen samt enkelheten vid montage.

Bolaget har redan emottagit order på den nya enheten. Bolaget räknar med att kunna takta upp leveranser

under kvartal 3.

Styrelsen har stark tilltro till bolagets utveckling och ser fortsatt positivt på bolagets framtid.

Rapport kvartal två publiceras den 30 augusti 2018.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.


Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018. 

Mer information lämnas av:

Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0709-245 826, e-mail martin.hagbyhn@novacast.se

Johan Braun, VD NFO Drives AB
Tel 0765-270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.seAttached html: HTML
Attached pdf: PDF