Stockholm 14:18
-0,41% Today
+1,07% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-09-07 09:31:23

Irisity justerar ned rapporterad abonnemangsstock

Göteborg - Irisity AB (publ) (Nasdaq First North: IRIS) gör en väsentlig korrigering av tidigare rapporterad abonnemangsstock. 


Irisitys nya ledning har gjort en omfattande genomgång av bolagets affär, organisation och rapportering. Därvid har också en genomlysning av samtliga kundavtal gjorts. Vid denna har det framkommit att tidigare schabloner och antaganden för beräkning av abonnemangsstocken varit felaktiga. Bolaget har ända sedan abonnemangsstocken redovisats därigenom rapporterat en för hög abonnemangsstock.

Den korrekta beräkningen av abonnemangsstocken genom den så kallade LTV-beräkningen (Life Time Value) ger 118 MSEK (per den sista juni 2017). Det tidigare rapporterade abonnemangsstocksvärdet om 232 MSEK skall därmed justeras ned med 114 MSEK.

Bolaget kommer framledes att redovisa abonnemangsstocken enligt LTV-beräkning.

Denna justering av abonnemangsstocken påverkar ej redovisad resultat- och balansräkning.

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com


Marcus Bäcklund

CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com 


Irisity AB (publ) utvecklar och levererar intelligent bevakningsteknologi. Våra patenterade videoanalysalgoritmer är optimerade för att detektera mänsklig aktivitet. Vi arbetar med självlärande system och artificiell intelligens ursprungligen baserad på forskning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. I samarbete med ledande internationella larmcentralsnätverk, skräddarsyr Irisity bevakningen att förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand samt att skapa trygghet i allt från skolor till nattillsyn i hemmet. Vi levererar intelligent kamerabevakning som en tjänst, Security as a Service (SaaS) med aktiv bevakning dygnet runt, där vi garanterar att väktare endast skickas vid verifierade intrång.

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2017 kl. 08:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 CET on September 7, 2017.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB · +46 8 463 80 00 · www.penser.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF