Stockholm 09:16
0,00% Idag
-6,01% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-06-07 13:28:34

Omstämpling av aktier i Ecoclime

Ecoclime Group AB har vid årsstämman den 9 maj 2019 antagit ny bolagsordning som statuerar att det ska finnas två aktieslag, A och B. Med anledning av detta ändras bolagets noterade aktie till att vara aktie av serie B. Detta innebär att befintliga stamaktier stämplas om till serie B. Aktier av serie A kommer ej att noteras.


Avstämningsdag hos Euroclear är den 17 juni 2019. Sista dag för handel i aktien med nuvarande ISIN kod är 13 juni.

NY ISIN-kod är SE0012729937.


Lennart Olofsson, VD

Tel: +46 70 537 16 42      

Epost: lennart.olofsson@ecoclime.se             

Torbjörn Hansson, CFO 

Tel: +46 70 517 53 29       

Epost: torbjorn.hansson@ecoclime.se


Ecoclime Group AB är en investeringsplattform för klimatsmarta teknologier, system- och affärslösningar. Bolagen i gruppen skapar och utvecklar innovationer samt driver projekt för ett mer hälsosamt inomhusklimat, lägre energikonsumtion och växthusgasutsläpp i fastigheter och industriprocesser. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF