Stockholm 17:30
-0,88% Idag
-21,90% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-28 08:30:00

MedCaps styrelse har fastställt nya finansiella mål

Styrelsen i MedCap (publ) har fastställt nya finansiella mål med anledning av den förändrade strukturen där fokusering skett på de två lönsamma och växande affärsområdena, Medicinteknik och Specialistläkemedel. De nya finansiella målen är:


  •  Att uppnå en omsättning om 1,5 miljarder inom 4 till 5 år
  •  En EBITDA tillväxt om 15% årligen över en affärscykel
  •  En nettoskuld/EBITDA lägre än 3.

EBITDA definieras som Earnings before interest, tax, depreciation and amortization (Resultat före finansiella poster samt av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar). Nettoskuld definieras som nettot av lång- och kortfristiga räntebrande skulder (upplåning) minus likvida medel.

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads- missbruks förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2018 kl. 08.30 CET.


För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Johan Hähnel, IR ansvarig, mobil 46 706 05 63 34


Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF