Stockholm 17:30
-0,09% Idag
+12,92% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-29 19:35:00

Matra offentliggör idag årsredovisningen för 2018. Revisionsberättelsen innehåller en upplysning om väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift


Bolagets revisor lämnar en upplysning i sin revisionsberättelse om väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift. Den upplysningen återges nedan i sin helhet:

”Vi vill fästa uppmärksamheten på skrivningen i förvaltningsberättelsen under rubriken ”Fortsatt drift – Going concern” där det framgår att koncernens likviditet är ansträngd och att Matra Petroleum AB:s amerikanska dotterbolag inte säkerställt refinansiering eller förlängning av lån och åtaganden som förfaller under det kommande året. En säkrad finansiering är en förutsättning för att säkerställa koncernens likviditet och därmed trygga fortsatt drift under 2019. Enligt vad som anges i förvaltningsberättelsen, tyder dessa händelser och förhållanden på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har inte modifierat vårt uttalande på grund av detta.I en situation där koncernens fortsatta drift inte längre kan förutsättas föreligger risk för väsentliga nedskrivningsbehov av koncernens tillgångar liksom av moderbolagets bokförda värden på fordringar på dotterbolag och andelar i dotterbolag.”

Avsnittet Fortsatt drift – Going Concern i förvaltningsberättelsen lyder:

”Vid denna förvaltningsberättelses upprättande är koncernens likviditet ansträngd och Matra Petroleums amerikanska dotterbolag har inte säkerställt refinansiering eller förlängning av lån och åtaganden som förfaller under det kommande året, inklusive lån enligt kreditavtal med Legacy Texas Bank och Melody Business Finance, se not 19.  Förhandlingar pågår med det amerikanska dotterbolagets kreditgivare och koncernen utvärderar ytterligare finansieringsalternativ i syfte att förlänga och/eller refinansiera koncernbolagens åtaganden samt att säkerställa erforderlig likviditet för verksamhetens drift.  Det amerikanska dotterbolaget har vidtagit och vidtar ett antal åtgärder i syfte att förbättra verksamhetens kassaflöde och stärka likviditeten.

Eftersom finansiering inte är säkrad för kommande tolvmånadersperiod finns väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende dotterbolagets finansieringssituation som kan leda till betydande risk för koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Skulle de åtgärder som beskrivs inte falla väl ut kan det innebära att förutsättningarna för fortsatt drift inte finns.

Styrelsens bedömning är att det är sannolikt att dessa åtgärder kommer att kunna genomföras och att likviditeten kan stärkas. Rapporten är upprättad enligt antagande om fortsatt drift.”

Årsredovisningen bifogas och kommer finnas tillgänglig på www.matrapetroleum.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Eric Forss, Styrelseordförande Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Om Matra Petroleum
Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 170 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 18 470 hektar (45 640 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till omkring 22,8 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se,Tel: +46 (0)8 50 30 1550, Email: CA@mangold.se).

Bilaga