Stockholm 17:30
0,00% Idag
+24,92% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-02-22 10:01:15

Aktiebolaget Fastator: Analysguiden: Kassa i miljardklassen inför nya investeringar

Fastator står väl rustat för tydligt värdeskapande. 


Affärsmodellen bevisad med sålt Offentliga Hus

Efter börsnoteringen av Offentliga Hus under det tredje kvartalet har Fastator nu sålt sina aktier i bolaget till Samhällsbyggnadsbolaget. Försäljningen genomfördes till ett pris om 15,4 kronor per aktie, vilket erlades till 70% kontant och resterade genom D-aktier i Sam- hällsbyggnadsbolaget. Detta innebär en total köpeskilling på strax över 1 miljard kronor. Försäljningen innebär inte bara ett stort kapitaltillskott och god avkastning på investeringen utan fungerar även som bevis för Fastators affärsidé. Offentliga Hus grundades 2011 och genom långsiktigt värdeskapande förvaltning och sedan avyttring påvisar Fastator sin konkurrenskraftiga position som ett investmentbolag inom fastighetssektorn.

Nya finansiella mål och höjd utdelning

I samband med bokslutet har bolaget uppdaterat de finansiella målen, utdelningspolicyn samt bolagets mission, vision och affärsidé. Målsättningen är att på årsbasis uppnå ett resultat som överstiger 4 kr per aktie, vilket innebär en 36 procentig ökning från förra årets resultat på 2,94 kr/aktie. Detta hade inneburit en P/E värdering till dagens kurs om cirka 5,6, vilket är lägre än snittet för branschen. Bolaget föreslår i rapporten en kontant utdelning på 0,65 kr per aktie som ämnar öka stabilt med tiden, i kombination med sak-utdelningar av engångskaraktär i noterade innehavsbolag. Affärsidén och bolag- ets mission och vision har förtydligats och reflekterar tydligare den unika rollen Fastator har som ett investmentbolag inom fastighets- sektorn, där ett fokus finns på att hitta fastighetsrelaterade makro- trender och nischer där goda tillväxtmöjligheter finns.

Stor aktivitet i Point Properties

Innehavsbolaget Point Properties har under kvartalet utsett Magnus Åkesson till ny vd, som tillträdde denna roll den första februari i år. Med en bakgrund i flertalet ledande bolag inom förvaltning och projektutveckling har han ett utpräglat fokus på centrumanlägg- ningar, vilket passar väl in i bolagets fokus. Point Properties har under kvartalet fått ett bifall från Bollnäs Kommun om en ny detaljplan där två centrumgallerior i staden kommer bebyggas med totalt 184 lägenheter. Därtill har bolaget förvärvat och tillträtt en centrumfastighet i Örnsköldsvik samt fått planbesked för hela 444 lägenheter i tre olika orter. Innehavsbolaget avslutar 2020 med ett driftnetto på tolvmånadersbasis på 55 miljoner kronor och ett förvaltningsresultat på 31,6 miljoner kronor (18,9).

Läs analysen här.  (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-fastator-kassa-i-miljardklassen-infor-nya-investeringar)




Attached html: HTML