Stockholm 17:30
+1,67% Idag
-0,23% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-21 16:05:00

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB: Delårsrapport januari - juni 2019

En god utveckling mot en grön framtid


April - juni 2019
 • Andra kvartalets hyresintäkter ökade till 36,2 Mkr (26,9)
 • Driftsöverskottet uppgick till 24,7 Mkr (19,8)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1,4 Mkr (7,9)
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 29,1 Mkr (26,7)
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 22,1 Mkr (37,7) och resultat per stamaktie (1) uppgick till 1,14 kr (2,75)
 • Under andra kvartalet har resultatet belastats med 2,9 Mkr i kostnader som är hänförliga till notering av bolagets stamaktier
 • Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid kvartalets slut till 2 086 (1 771)
Januari - juni 2019
 • Periodens hyresintäkter ökade till 70,1 Mkr (54,7)
 • Driftsöverskottet uppgick till 45,0 Mkr (35,4)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 4,7 Mkr (12,0)
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 95,4 Mkr (72,5)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 68,4 Mkr (76,9) och resultat per stamaktie (1) uppgick till 4,28 kr (5,66)
 • Under perioden har resultatet belastats med 4,8 Mkr i kostnader som är hänförliga till notering av bolagets stamaktier
 • Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 2 086 (1 771)

1) Ingen utspädning av antalet aktier föreligger varför resultat per aktie avser före och efter utspädning.

- K2A fortsätter att utvecklas positivt. Antal förvaltade bostäder vid slutet av perioden uppgick till 2 086 jämfört med 1 771 vid samma tidpunkt föregående år, en ökning om 18 procent. Under andra kvartalet investerade vi totalt 140,9 Mkr och vid utgången av juni uppgick fastighetsvärdet till 3 468 Mkr. Det andra kvartalet 2019 präglades av en relativt låg aktivitet avseende projektstarter men vi ser framför oss ett högre tempo under det andra halvåret 2019. Sammantaget ser vi positivt på möjligheterna att byggstarta ett antal bostäder i linje med vårt mål om cirka 500 bostäder per år under 2019-2020, kommenterar Johan Knaust, VD K2A.

För ytterligare information:
Johan Knaust, VD, K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, CFO, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
Patrik Linzenbold, IR-chef, 0708-252630, patrik.linzenbold@k2a.se

Denna information är sådan insiderinformation som K2A Knaust & Andersson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som K2A Knaust & Andersson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 16:05 CEST den 21 augusti 2019.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 5 800 bostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq Stockholm.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF