Stockholm 11:53
-0,67% Idag
-4,83% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-16 08:04:44

Delårsrapport för perioden januari 2017 - september 2017

9 MÅNADER 2017 (JANUARI - SEPTEMBER)
 • Nettoomsättningen för niomånadersperioden ökade med 32 % och uppgick till 20,28 MSEK (15,40 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 1,33 MSEK (1,58 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 23 % och uppgick till 9,33 MSEK (7,57 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 46 % (47 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 34 % (15 %).
 • Resultat före avskrivningar: 0,28 MSEK (-1,31 MSEK).
 • Nettoresultat: -2,02 MSEK (-3,61 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,19 kr (-0,35 kr).
 • Nettokassaflöde: -3,12 MSEK (-1,05 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,16 MSEK (0,80 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.
TREDJE KVARTALET 2017 (JULI - SEPTEMBER)
 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 84 % och uppgick till 8,37 MSEK (4,56 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 0,08 MSEK (0,94 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 57 % och uppgick till 3,61 MSEK (2,29 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 45 % (45 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 36 % (19 %).
 • Resultat före avskrivningar: 0,89 MSEK (-0,73 MSEK).
 • Nettoresultat: 0,12 MSEK (-1,49 MSEK).
 • Resultat per aktie: 0,01 kr (-0,14 kr).

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.


VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET
 • Fortsatt framgång inom segmentet "drycker". Beställning från ytterligare en ledande leverantör inom segmentet, tillika en återkommande kund, erhålles. Beställningen avser fyra olika displayprogram till ett ordervärde om 2,3 MSEK.
 • Europasatsning påbörjad. Christoffer Kral tillträder den nyinrättade positionen som försäljningschef för Europa och Asien.
 • Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 5,0 MSEK (4,0 MSEK egentillverkade produkter och 1,0 MSEK installationer och övrigt). Motsvarande siffror för föregående år är

9,1 MSEK respektive 0,6 MSEK.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
 • Bolaget erhåller sin hittills största order. Orderns storlek uppgår till 14 MSEK och kommer från en ledande leverantör i USA inom kategorin drycker. Leverans kommer i huvudsak att ske under första kvartalet 2018.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Återigen noterar vi ett rekord. Försäljningen under tredje kvartalet är
84 % högre än föregående år som då var vårt bästa tredje kvartal.
Det är vår satsning på USA som fortsätter att imponera. Våra produkter blir alltmer etablerade på den amerikanska marknaden och är därmed i ökande grad ett alternativ till traditionell marknadsföring i butik. I och med detta blir det naturligt för kunderna att ha med Motion Display som en del av de enorma budgetar som årligen allokeras för marknadsföring.

Vi ser också allt oftare att kunder flyttar över resurser som redan avsatts för annan teknik till förmån för Motion Display. Orsaken är helt enkelt att omfattande dokumentation tillsammans med kunders egna erfarenheter och analyser klart bevisar att våra produkter på ett kostnadseffektivt sätt ökar såväl produktens synlighet som försäljning.

Under kvartalet har vi också påbörjat en motsvarande satsning på den europeiska marknaden. I samband med detta har vi anställt Christoffer Kral som i september tillträdde den nyinrättade positionen som försäljningschef för Europa och Asien. Christoffer har stor erfarenhet av försäljning inom området snabbrörliga konsumentprodukter. Han är uppvuxen i Belgien och har bott i såväl Tyskland som Schweiz. Christoffer Kral har en perfekt bakgrund för denna uppgift och talar flytande tyska, engelska och franska vilket självfallet ger honom utmärkta förutsättningar till framgång.

Att vi för bara någon vecka sedan kunde säkerställa vår i särklass största order hittills gör naturligtvis att vi ser framtiden an med största tillförsikt. Med denna order kan vi redan nu konstatera att vi kommer att göra ett synnerligen starkt första kvartal 2018. Det blir helt enkelt ett alltmer accepterat faktum att vår produkt tillför en unik ny möjlighet att synas på hyllan och fånga kundernas uppmärksamhet där 70 % av köpbesluten tas.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nio månader (januari-september 2017)

Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 20,28 MSEK (15,40 MSEK), vilket är en ökning med 4,88 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning ökade under de första nio månaderna med 1,76 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 9,33 MSEK (7,57 MSEK).

Bruttomarginalen för egentillverkade produkter uppgick första halvåret till 46 % (47 %).

Bruttomarginalen för försäljning installationer och övrigt blev 34 % (15 %).

Resultatet före avskrivningar uppgick till 0,28 MSEK (-1,31 MSEK).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,85 MSEK (-3,45 MSEK).

Periodens nettoresultat blev -2,02 MSEK, vilket är en förbättring med 1,59 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 1,65 MSEK (1,49 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

Tredje kvartalet (juli-september 2017)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 8,37 MSEK (4,56 MSEK).

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 3,61 (2,29 MSEK).

Bruttomarginalen för egentillverkade produkter uppgick under året till 45 % (45 %).

Bruttomarginalen för försäljning installationer och övrigt blev 36 % (19 %).

Resultatet före avskrivningar uppgick till 0,89 MSEK (-0,73 MSEK).

Kvartalets nettoresultat blev 0,12 MSEK (-1,49 MSEK).

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,65 MSEK (0,31 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 30 september 2017 uppgick likvida medel till 0,16 MSEK (0,80 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 4,55 MSEK, detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 30 september 2017 till 1,65 MSEK (1,49 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 7,48 MSEK (8,06 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick bolagets egna kapital till 8,85 MSEK (7,16 MSEK) och soliditeten var 40 % (39 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 0,85 SEK (0,69 SEK).

Med den starka försäljningsökningen är bedömningen att behov av någon ytterligare finansiering under 2017 inte föreligger. Det behov av rörelsekapitalfinansiering den snabba tillväxten medför beräknas kunna tillfredsställas via lån.

Motion Display Scandinavia AB noterades på AktieTorget 2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 30 september 2017 var 10 395 402 stycken, var och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 727 678,14 SEK.

NOTER

Redovisnings- och värderingsprinciper

Denna kvartalsredogörelse är upprättad i överensstämmelse med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3).

Not 1 - Transaktioner med närstående 

Under perioden har ett företag företrätt av styrelsens ordförande anlitats på konsultbasis. Samtliga transaktioner mellan närstående parter baseras på marknadsmässiga villkor. Inga övriga ledande befattningshavare, eller närstående till dessa, har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i affärstransaktioner med bolaget som är ovanlig till sin karaktär eller till sina avtalsvillkor.

Not 2 - Immateriella anläggningstillgångar

Utgifter för forskning och utveckling kostnadsförs allt eftersom de uppstår. Utgifter för utveckling som är hänförbara till ett enskilt projekt redovisas som en tillgång i balansräkningen när det finns skäl att anta att beloppet kommer att kunna återvinnas i framtiden. Tillgången skrivs av under den period då försäljning som sammanhänger med projektet väntas ske. Det redovisade värdet på de utvecklingskostnader, som redovisas som tillgång i balansräkningen, prövas årligen med avseende på eventuellt nedskrivningsbehov så länge tillgången ännu inte tagits i bruk och därefter, då händelser eller förändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet eventuellt inte kommer kunna återvinnas.

Not 3 - Ställda säkerheter och ansvarsförpliktelser

Not 4 - Checkräkningskredit

 

 

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké för 2017                          15 februari 2018

Delårsrapport jan-mars 2018                           3 maj 2018

ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av

bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Uppsala den 16 november 2017

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm                                                                

Verkställande direktör

Frågor besvaras av:

Anna Engholm, Verkställande direktör

e-post:            anna.engholm@motiondisplay.com

telefon: 0709-79 35 04
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF