Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-04-20 08:30:00

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

- Vår uthyrning till Nordisk Film har möjliggjort att vi under året kan starta nya projekt i Uppsala och Malmö. Med en ny markanvisning i Uppsala växer vår projektportfölj ytterligare. Vi har nu möjlighet att investera 13 miljarder kronor inom den mark vi äger och de markanvisningar vi har, kommenterar vd Annica Ånäs.
- Vi ökar driftöverskottet med åtta procent - ett bra steg mot vårt mål om en tioprocentig ökning på årsbasis. Vi höjer vår prognos med 80 miljoner kronor till 1 135 miljoner kronor för helåret, avslutar Annica Ånäs.


  • Nettoomsättningen ökade till 591 mkr (564) varav hyresintäkter ökade till 567 mkr (524). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 3,8 %.
 
  • Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (2016-12-31, 93), inklusive projektfastigheter.
 
  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 384 mkr (357), en ökning med 7,6 procent. Ökningen beror främst på effekten av förvärvade fastigheter men även på nyuthyrningar och omförhandlingar. Överskottsgraden är oförändrad 68 procent (68).
 
  • Resultat före värdeförändringar ökade till 274 mkr (223).
 
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter ökade till 444 mkr (14) och förklaras av marknadens sänkta avkastningskrav. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till 35 mkr (-311) då marknadsräntorna under perioden har stigit på de löptider som derivat har tecknats.
 
  • Periodens resultat ökade till 622 mkr (-57), vilket motsvarar 4,67 kr/aktie (-0,43).
 
  • Investeringar i egna fastigheter ökade till 351 mkr (201).
 
  • Förvärv av fastigheter ökade till 1 846 mkr (121).
 
  • Prognosen för 2017 höjs med 80 mkr till 1 135 mkr för resultat före värdeförändringar och skatt.

Nacka, 2017-04-20
Atrium Ljungberg AB (publ)


För mer information kontakta:

Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg, 070-341 53 37
annica.anas@atriumljungberg.se

Martin Lindqvist, cfo Atrium Ljungberg, 070-927 60 09
martin.lindqvist@atriumljungberg.se
Denna informationen är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 April 2017 kl. 08.30 CET.


Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi finns på tillväxtmarknader i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter. För att skapa levande stadsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden rymmer platserna också utbildning, kultur, service och bostäder. Den totala uthyrbara ytan omfattar över en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 39 miljarder kronor. Handelsplatserna har årligen 60 miljoner kunder och besökare och i områdena arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusentals personer. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan.

Läs mer på www.al.se (http://www.atriumljungberg.se/). 


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF