Stockholm 10:22
-3,30% Idag
-6,03% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-11-05 08:00:00

Irisity AB: Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Irisity AB (publ) levererar fortsatt internationell expansion.


VD-kommenterar tredje kvartalet:

Omsättningen uppgick till 8,0 MSEK (9,4) och det aktiverade arbetet till 3,5 MSEK (4,5). Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -0,6 MSEK (2,6) och resultatet efter skatt till -3,9 MSEK (1,2). Soliditeten stärktes till 71,6 procent (47,7). Bruttomarginalen har påverkats negativt av kostnader i samband med piloter och uppgick till 62,6 procent (75,6).

Med ett starkt erbjudande i SaaS-tjänsten IRIS, tar bolaget fortsatt position på den växande internationella marknaden för högprecisionsvideoanalys. Irisitys marknadsstrategi är ett metodiskt och långsiktigt byggande av marknadsnärvaro och leveransförtroende gentemot de ledande internationella säkerhetskoncernerna. Ett arbete som är tidskrävande men som på sikt förväntas generera stora volymer.

Vi har under perioden genomfört flera nya piloter, där avslutade piloter fortsätter att leverera goda resultat och därför övergår i kommersiellt läge. Vi kan konstatera en viss ökad utrullningstakt hos våra SaaS kunder och under perioden har vi bland annat sett en betydande volymökning hos en av våra största internationella SaaS kunder. Vi lämnar dock inledande rabatter och frimånader till nya SaaS kunder vilket innebär att intäkten på dessa har en viss fördröjning.  

Bolaget fortsätter arbetet i omställning och renodling till affärsmodell SaaS och har under perioden konverterat samt i vissa fall avslutat olönsamma avtal i den gamla affärsmodellen. På sikt kommer denna konvertering ge en positiv resultatpåverkan men har kortsiktigt påverkat bruttoomsättning och MRR negativt. Omställningsarbetet förväntas slutföras under kommande period med målsättningen att ta bolaget till en ren SaaS-modell vid ingången till 2020.  

Irisity arbetar långsiktigt inom såväl marknad som R&D och organisationsutveckling. Vi har ett tydligt fokus att utveckla en högpresterande produktportfölj för de marknadsledande säkerhetsbolagen på en global marknad.

Marcus Bäcklund

Tredje kvartalet 2019 i sammandrag:
  • Omsättningen uppgick till 8,0 MSEK (9,4).
  • Aktiverat arbete uppgick till 3,5 MSEK (4,5).
  • Bruttomarginalen uppgick till 62,6 procent (75,6).
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -0,6 MSEK (2,6).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3,9 MSEK (1,2).
  • SaaS-intäkten uppgick till 6,9 MSEK
  • MRR vid utgången av kvartalet uppgick till 2,4 MSEK

Rapporten finns tillgänglig på www.irisity.com


Marcus Bäcklund, CEO

Phone: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

 

Erik Stenberg, CFO

Phone: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

 


Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity's SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity's high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for customers internationally.

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

 

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North Growth Market

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB · +46 8 463 83 00 ·  certifiedadviser@penser.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF